Od jakiej średniej jest czerwony pasek? W walce o lepsze stopnie uczniowie zapominają o jednej kwestii

Od jakiej średniej jest czerwony pasek? To pytanie zadaje sobie ogromna rzesza uczniów. Wielu z nich chciałoby zakończyć rok szkolny 2021/2022 świadectwem z wyróżnieniem, jako ukoronowaniem ich wytężonej pracy przez ostatnie miesiące. Te kilka dni czerwca, które pozostało do wakacji, to też ostatni dzwonek na poprawę ocen. Jednak w gonitwie o najlepsze stopnie należy pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii. Bez niej - nawet przy najlepszej średniej - nie będzie możliwe otrzymanie świadectwa z czerwonym paskiem.

Od jakiej średniej jest czerwony pasek? Wielu uczniów zadaje sobie to pytanie. Jednocześnie wykorzystują maksymalnie czas, który pozostał do wystawienia ocen końcowych, aby zdobyć upragnione świadectwo z wyróżnieniem. Jednak w walce o lepsze stopnie uczniowie zapominają o jednej ważnej kwestii. Chodzi oczywiście o zachowanie. Bez bardzo dobrej lub wzorowej oceny z zachowania, nawet przy najlepszej średniej, nie będzie możliwe otrzymanie świadectwa z czerwonym paskiem.

Zobacz wideo Cleo była słaba z fizyki. Znalazła sposób, jak podciągnąć sobie ocenę. Nietypowy

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Od jakiej średniej jest czerwony pasek?

Średnia ocen, którą należy uzyskać, aby otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem - musi wynosić minimum 4,75. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Zgodnie z artykułem 18. tego dokumentu, aby otrzymać świadectwo z wyróżnieniem, średnia roczna ocen z obowiązkowych zajęć dydaktycznych, które są na świadectwie, musi wynieść co najmniej 4,75.

Zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkołach średnich, różnego stopnia, warunkiem otrzymania świadectwa z czerwonym paskiem jest średnia co najmniej 4,75. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymują jednak uczniowie od IV klasy szkoły podstawowej - w młodszych klasach zazwyczaj są to dyplomy ukończenia danej klasy rozdawane przez wychowawcę.

Liczysz oceny do średniej? Nie zapominaj o zachowaniu

Średnia arytmetyczna wszystkich stopni wystawionych na koniec roku to nie wszystko. W walce o lepsze stopnie uczniowie zapominają o jednej ważnej kwestii. Chodzi tu oczywiście o podsumowanie zachowania. Reasumując, aby otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem niezbędna jest ocena bardzo dobra lub wzorowa z zachowania

Zgodnie z informacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, oraz uczniów danej klasy, a także samego ocenianego ucznia.

Natomiast w klasach I–III szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

Więcej o:
Copyright © Agora SA