Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci - co to za świadczenie i jakie jeszcze są dodatki do emerytury

Do podstawy emerytury mogą zostać doliczone różne inne świadczenia. Dodatek do emerytury to m.in. ten za wychowanie dzieci.

Dodatki do emerytury dolicza się do podstawy emerytury. Warto zatem w kilku słowach nakreślić jej elementy składowe.

Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Emerytura - od czego zależy jej wysokość?

Emeryturę obliczamy zgodnie z art. 53 ustawy emerytalnej w ten sposób, że sumujemy trzy składniki:

  • część socjalną (24 proc. kwoty bazowej, obowiązującej w dniu, od którego ZUS przyznał emeryturę)
  • część składkową (po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych z uwzględnieniem pełnych miesięcy)
  • część nieskładkową (po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych z uwzględnieniem pełnych miesięcy)

Okresy składkowe to takie, za które przyszły emeryt miał opłacane składki na ubezpieczenie społeczne. Według art. 6 ustawy emerytalnej, zalicza się do nich pracę na podstawie umowy o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej lub okresy, za które nie trzeba było opłacać składek, np. czynnej służby wojskowej.

Natomiast okresy nieskładkowe, wymienione w art. 7 ustawy emerytalnej, dotyczą braku aktywności zawodowej, kiedy to pobierane było wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłki chorobowe i opiekuńcze, z tytułu opieki nad dziećmi, czy nauki w szkole wyższej.

Wysokość emerytury zależy od:

  • kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu, od którego przyznano emeryturę
  • podstawy wymiaru emerytury oraz okresów składkowych i nieskładkowych (okresy nieskładkowe ZUS uwzględnia tylko w części, która nie przekracza 1/3 okresów składkowych)

Kwota bazowa stanowi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku kalendarzowego, po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne. Jest ona ustalana każdego roku kalendarzowego i obowiązuje od 1 marca danego roku do końca lutego następnego roku. Od 1 marca 2018 r. kwota ta wynosi 3731,13 zł.

Podstawę wymiaru emerytury ustalamy od wynagrodzeń:

  • z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszony został wniosek o emeryturę, lub z 20 lat kalendarzowych, dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniom, przypadających przed rokiem, w którym zgłoszony został wniosek o emeryturę.

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury

Dział IV  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dodatki do emerytur i rent - przewiduje, że osobie uprawnionej do emerytury lub renty przysługuje dodatek pielęgnacyjny, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia i nie przebywa stale w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Dodatek pielęgnacyjny wynosi 106,415 zł miesięcznie. Kwotę tę podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.

Dodatek za sprawowanie opieki nad dzieckiem

Kobiety urodzone po 1949 roku mogą otrzymać dodatek do emerytury za każde urodzone dziecko. Dodatek należy się za sprawowanie opieki nad dzieckiem. Okres opieki nad dzieckiem jest obecnie okresem składkowym; wystarczy wypełnienie i złożenie w ZUS druku ZUS-ER-WPS-O2 i rozliczanie się na zasadach nowej emerytury. Nowa emerytura polega na naliczeniu świadczenia wg kapitału początkowego. Kobietom, którym emerytura była naliczona według starych zasad, dodatek się nie należy.

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Rekompensata taka stanowi dodatek do kapitału początkowego i podlega waloryzacjom łącznie z tym kapitałem, czyli zwiększa podstawę obliczenia emerytury. Rekompensatę obliczamy osobom, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Według Ustawy emerytalnej, praca w szczególnych warunkach to praca o znacznej szkodliwości dla zdrowia i o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagająca sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia.

ZUS na żądanie wnioskodawcy ustali rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jeżeli:

  • praca była wykonywana przed 1 stycznia 2009 r. w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,
  • wnioskodawca nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • do wniosku o emeryturę dołączy świadectwo pracy lub zaświadczenie, które potwierdza wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Rekompensaty nie otrzymają osoby, które wnioskują o wcześniejszą emeryturę.

To także może cię zainteresować:

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.