Ile na dziecko w 2020 roku? 500 plus to niejedyne świadczenie, jakie rodzicom oferuje państwo

Pieniądze na dziecko to nie tylko 500 plus. Co przysługuje rodzicom i na jakie kwoty mogą liczyć? Czy w 2020 roku kwoty i zasady przyznawania świadczeń ulegną zmianie?

Ile na dziecko w 2020 roku? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Jeśli złożymy wniosek, otrzymamy 500 plus, a także - jeśli wychowujemy ucznia - świadczenie w ramach programu Dobry Start, czyli tzw. 300 plus. Przyznawane są one niezależnie od naszych dochodów. W przypadku innych świadczeń musimy spelnić kryterium dochodowe. Na jakie finansowe wsparcie od państwa mogą liczyć rodzice? To m.in. becikowe, zasiłek rodzinny i ulgi podatkowe. Jednak to nie koniec listy.

Zobacz wideo

Becikowe, czyli tysiąc złotych na dziecko

To jedno z pierwszych świadczeń, o które możemy wnioskować po tym, jak zostaniemy rodzicami. Becikowe to potoczna nazwa jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Do 2013 roku 1000 zł - bo taka jest kwota świadczenia - rodzice dostawali niezależnie od dochodów. Obecnie obowiązuje kryterium dochodowe. Becikowe przysługuje, jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto. Należy pamiętać, że o becikowe musimy wnioskować w terminie do 12 miesięcy od daty urodzenia się dziecka (lub w terminie do 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, jednak maksymalnie do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat). Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego.

Warto dodać, że tego typu świadczenia przyznawane są także (niezależnie od państwowej zapomogi) przez samorządy czy zakłady pracy.

Zasiłek macierzyński

W czasie trwania urlopu macierzyńskiego (oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także urlopu ojcowskiego) i urlopu rodzicielskiego wypłacany jest zasiłek macierzyński. Przysługuje on kobiecie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym - obowiązkowo lub dobrowolnie (w określonych sytuacjach wypłacany jest on ubezpieczonemu - ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny). Ile pieniędzy dostaniemy? W zależności od tego, na którą opcję się zdecydujemy, będzie to:

 • 100 procent podstawy wymiaru - w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz przez pierwsze sześć tygodniu urlopu rodzicielskiego,
 • 60 procent podstawy wymiaru - w czasie urlopu rodzicielskiego (powyżej sześciu tygodni),

lub

 • 80 procent podstawy wymiaru przez cały okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego - należy złożyć wniosek do 14 dni po porodzie (chodzi o to, aby kobieta od razu zadeklarowała, że po urlopie macierzyńskim wykorzysta cały przysługujący jej urlop rodzicielski).

Szczegółowe informacje dotyczące obliczania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego znajdziecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

500 złotych na dziecko, czyli Rodzina 500 plus

To świadczenie, o którym najwięcej się mówi. Program obowiązuje od kwietnia 2016 roku. Początkowo 500 zł mogliśmy otrzymać na drugie i kolejne dziecko, a jeśli chcieliśmy wnioskować o pieniądze i na pierwsze (lub jedyne) dziecko, musieliśmy spełnić kryterium dochodowe. Od 2019 roku nie jest ono już brane pod uwagę, a 500 plus przysługuje na każde dziecko w rodzinie, aż do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Jakie są podstawowe założenia programu Rodzina 500 plus?

 • 500 zł otrzymujemy co miesiąc na każde dziecko - musimy złożyć wniosek,
 • pieniądze wypłacane są regularnie, co miesiąc, do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat,
 • wnioski możemy składać stacjonarnie, a także drogą elektroniczną,
 • 500 zł jest kwotą nieopodatkowaną (nie musimy wliczać ją do dochodów podczas corocznych rozliczeń podatkowych),
 • pieniądze możemy odbierać stacjonarnie (w urzędzie gminy, urzędzie miasta lub ośrodku pomocy społecznej) lub otrzymywać je przelewem na wskazany przez nas rachunek bankowy,
 • wniosek o 500 plus musimy składać co roku.

Co przyniesie 2020? Póki co nie mówi się o wielkich zmianach, podobnych do zniesienia kryterium dochodowego. Ci, którzy składali wniosek o 500 plus w tym roku, powinni jednak pamiętać, że w 2020 roku nie będą musieli tego robić. Ma to związek ze zmianami w okresie świadczeniowym. Od 2021 świadczenie wychowawcze będzie przyznawane od czerwca do maja kolejnego roku (a nie od października do września, jak obecnie). Zmieni się też termin składania wniosków - będziemy to robić od lutego, a nie tak, jak teraz - od lipca. Ci, którzy wnioskowali o świadczenie w tym roku, decyzję o jego przyznaniu otrzymali na dłuższy okres - do 31 maja 2021 roku. Dlatego nie będą oni musieli składać wniosków w 2020 roku.

Jeśli urodziło nam się dziecko, mamy trzy miesiące na złożenie wniosku o 500 plus. Jeśli dotrzymamy terminu, świadczenie zostanie nam przyznane z wyrównaniem - od dnia narodzin malucha. Jeśli zrobimy to później, będzie nam przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Dobry Start, czyli 300 plus na wyprawkę

Nic nie wskazuje na to, aby w 2020 zniknął program Dobry start, czyli 300 złotych przyznawane na początku roku szkolnego. To jednorazowe świadczenie, które otrzymają wnioskujący, wychowujący uczące się dziecko. Aby je otrzymać, uczniowie muszą spełnić dwa warunki:

 1. nie mają skończonych 20 lat (bądź 24 lat, jeśli mają orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych);
 2. uczą się w jednej z wymienionych placówek: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna - z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

300 plus nie otrzymają dzieci chodzące do przedszkoli (także te, które odbywają tam przygotowanie szkolne), dzieci chodzące do zerówki oraz studenci. Należy pamiętać, że świadczenie nie jest wypłacane przez cały rok, a jedynie w określonym czasie. Na składanie wniosków mamy czas od lipca (jeśli robimy to przez internet, stacjonarnie wnioski przyjmowane są od sierpnia) do końca listopada.

Świadczenia rodzinne

Jednym ze świadczeń rodzinnych jest wspomniane już wcześniej becikowe. Pozostałe to:

Prawo do otrzymania wsparcia w ramach tych świadczeń określone jest w ustawie  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Przyznawane są one ludziom w różnych sytuacjach, na podstawie różnych kryteriów. Nie możemy pobierać kilku świadczeń jednocześnie. Jeśli jesteśmy uprawnieni do pobierania różnych, musimy wybrać jedno z nich.

Co się zmieni w 2020? Kwota świadczeń. Niektóre zasiłki podlegają waloryzacji. Na przykład świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2020 kwota będzie wynosiło 1 830 zł miesięcznie (obecnie to 1 583 zł). Już teraz zwiększyła się kwota zasiłku pielęgnacyjnego - od 1 listopada uprawnione do jego otrzymywania osoby otrzymują 215,84 zł miesięcznie (a nie 184,42 zł).

Ulga podatkowa na dziecko

O uldze warto pamiętać podczas rozliczania formularza PIT za rok 2019. Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy składają swoje roczne zeznania podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37. Ulga przysługuje opiekunom i rodzicom zastępczym. Można je otrzymać na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, na każde niepełnosprawne dziecko (jeśli otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną), a także na każde uczące się dziecko do 25. roku życia - jego dochód nie może przekraczać 3 089 zł. Aby skorzystać z ulgi, nie wystarczy, że jesteśmy rodzicami i posiadamy władzę rodzicielską. Warunkiem jest faktyczne sprawowanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.

Czy są limity dochodu? Nie, jeśli mamy więcej niż jedno dziecko. Wtedy możemy skorzystać z ulgi niezależnie od tego, ile zarabiamy. Jeśli mamy jedno dziecko, obowiązują nas obostrzenia:

 1. jeśli mamy jedno dziecko i wychowujemy je samotnie nie możemy zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 2. jeśli mamy jedno dziecko i jesteśmy małżeństwem przez cały rok - razem z małżonkiem nie możemy zarabiać więcej niż 112 000 zł rocznie,
 3. jeśli mamy jedno dziecko i nie jesteśmy w związku małżeńskim z jego rodzicem - nie możemy zarabiać więcej niż 56 000 rocznie.

A jaka jest wysokość ulgi?

 • na pierwsze dziecko dostaniemy 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko dostaniemy 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko dostaniemy 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko dostaniemy 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Kwoty sumują się. A zatem, jeśli wychowujemy dwójkę dzieci, ulga wynosi 2 224,08 zł.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są osobom uprawnionym do alimentów, które nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Przysługuje ono do momentu ukończenia przez osobę uprawnioną 18 lat (w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej wyższej - do ukończenia przez nią 25 roku życia, a gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo). Prawo do świadczenia ustalane jest na okres świadczeniowy, od 1 października do dnia 30 września kolejnego roku. Warto wiedzieć, że musimy także spełnić kryterium dochodowe - świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeśli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł.

Jaką kwotę możemy otrzymać? Świadczenia przysługują w wysokości ustalanych na bieżąco, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Karta Dużej Rodziny

Chociaż Karta Dużej Rodziny nie sprawi, że dostaniemy pieniądze do ręki, dzięki niej możemy wiele zaoszczędzić. Karta to po prostu system różnych zniżek (m.in. ulga na przejazdy czy zakupy). O tym, gdzie możemy z niej skorzystać, poinformuje nas znaczek "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Duża rodzina, czyli jaka? Karta skierowana jest do rodzin wielodzietnych, czyli takich, które wychowują troje i więcej dzieci. Rodzice mogą korzystać z niej dożywotnio, natomiast ich dzieci do momentu ukończenia 18 roku życia (do 25 roku życia jeśli uczą się w szkole lub w szkole wyższej lub bez ograniczeń wiekowych, jeśli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności). Karty nie otrzymamy automatycznie, musimy o nią wnioskować.

Ostatnie zmiany miały miejsce w 2019 roku - dotyczyły one rodziców. Od stycznia tego roku Karta Dużej Rodziny przyznawana jest tym, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu minimum troje dzieci. Jeśli o kartę wnioskują rodzice, nie ma znaczenia, ile lat mają ich dzieci - z Karty skorzystają także ci, których dzieci nie spełniają warunków korzystania ze zniżek.

Co się zmieni w 2020? Od stycznia wszyscy ci, którzy wnioskowali o Kartę plastikową, a będą chcieli mieć dostęp do wersji elektronicznej, będą musieli za niego zapłacić. Kwota nie jest wielka - to niecałe 10 zł (dokładnie 9,21 zł), jednak składając wniosek jeszcze w tym roku, możemy jej uniknąć. Więcej na ten temat: Karta Dużej Rodziny. Elektroniczna wersja bez opłat jedynie do końca roku. Pospiesz się, jeśli zwlekasz z jej wyrobieniem

Korzystałam z materiałów na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej o:
Copyright © Agora SA