Jak się dostać do domu samotnej matki? [warunki przyjęcia, wniosek, skierowanie, koszty]

Wiele osób zainteresowanych jest kwestią, jak się dostać do domu samotnej matki. Z reguły są to osoby, które z różnych przyczyn poszukują zarówno dachu nad głową, jak i wsparcia finansowego czy psychologicznego. Podpowiadamy, jak mogą poskładać swoje życie na nowo.

Warunki przyjęcia do domu samotnej matki: jakich formalności trzeba dopełnić?

Jakie są warunki przyjęcia do domu samotnej matki? Osoba starająca się o miejsce w domu samotnej matki powinna się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej, właściwego dla niej ze względu na jej miejsce zamieszkania. Co ważne, o pobyt w takiej placówce, zwanej popularnie domem samotnej matki, może ubiegać się nie tylko matka z małoletnim dzieckiem czy kobieta w ciąży, ale także ojciec z małoletnim dzieckiem bądź inna osoba określana mianem opiekuna tegoż dziecka, tj. sprawująca nad nim opiekę prawną. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu samotnej matki powinna złożyć wniosek o skierowanie do takiej placówki, a ośrodek pomocy społecznej w ciągu 14 dni powinien skompletować wymagane prawem dokumenty i przekazać je do starosty, kierującego najbliższym domem samotnej matki.

Formalności, jakich trzeba dopełnić, by móc skorzystać z możliwości zamieszkania w domu samotnej matki jest sporo. Oprócz złożenia wniosku o skierowanie, konieczne jest posiadanie:

  • rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej,
  • opinii ośrodka pomocy społecznej, uzasadniającej konieczność pobytu w domu samotnej matki,
  • zgody ośrodka pomocy społecznej na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańca (dotyczy to osób zameldowanych na terenie gminy, w której dany ośrodek się znajduje),
  • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do zamieszkania w domu samotnej matki (przyszły mieszkaniec domu samotnej matki nie może być uzależniony od alkoholu i/lub narkotyków),
  • dokumentów dotyczących dziecka: odpisu aktu urodzenia dziecka oraz książeczki zdrowia dziecka,
  • ubezpieczenia,
  • zaś w przypadku małoletnich matek – posiadanie postanowienia sądu.

Wniosek do domu samotnej matki: co powinien zawierać?

Jak powinien wyglądać wniosek do domu samotnej matki? Podobnie jak większość tego typu pism, powinien zawierać dane osoby starającej się o przyjęcie do domu samotnej matki (imię, nazwisko, adres zamieszkania), a także miejscowość i datę złożenia wniosku. Wniosek taki kieruje się do dyrektora ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioskodawca zwraca się do dyrektora OPS o udzielenie jemu oraz jego małoletnim dzieciom pomocy w formie pobytu w domu dla samotnych matek i kobiet w ciąży. Konieczne jest wskazanie danych dzieci: imienia i nazwiska oraz daty urodzenia. Wnioskodawca prosi o przesłanie decyzji na wskazany przez siebie adres, bądź informuje, że odbierze ją osobiście w ośrodku pomocy społecznej. Jednocześnie wnioskodawca zobowiązuje się do przestrzegania zapisów regulaminu placówki, o miejsce w której się ubiega, jak również do współdziałania w rozwiązywaniu swej trudnej sytuacji życiowej poprzez aktywną współpracę z pracownikami placówki, w tym udział we wskazanych formach pomocy: terapeutycznej, psychologicznej, socjalnej, prawnej lub innej. Wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?

Skierowanie do domu samotnej matki: kto i kiedy je wydaje?

Skierowanie do domu samotnej matki, w formie decyzji, wydaje starosta, który kieruje najbliższym domem samotnej matki. Wydaje je na podstawie zgromadzonej przez wnioskodawcę i ośrodek pomocy społecznej dokumentacji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Kobieta może zostać przyjęta do domu samotnej matki w trybie natychmiastowym, bez skierowania, w sytuacji, gdy grozi jej niebezpieczeństwo i zagrożone jest jej życie i zdrowie, bądź też życie i zdrowie jej dziecka. W takiej sytuacji kobieta przyjmowana jest do placówki na swój wniosek, lub na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Starosta powiatu prowadzącego dom samotnej matki powiadamiany jest o zastosowaniu przyspieszonej procedury przyjęcia niezwłocznie – ośrodek jest zobowiązany do przesłania staroście niezbędnych dokumentów w terminie 14 dni od dnia umieszczenia osoby bez skierowania w domu samotnej matki. Z kolei starosta niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów wydaje decyzję o skierowaniu do konkretnej placówki.

Dom samotnej matki: ile kosztuje?

Jedną z kluczowych kwestii, która spędza sen z powiek osobom, których tymczasowym schronieniem staje się dom samotnej matki, jest to, ile kosztuje pobyt w takiej placówce. Jeśli o miejsce w domu samotnej matki ubiega się osoba, której miejsce zameldowania znajduje się w tej samej gminie, co dom samotnej matki, w którym chciałaby się znaleźć, nie poniesie ona żadnych kosztów z tytułu zamieszkania w danym ośrodku, o ile dopełni wymaganych formalności. Wówczas to ośrodek pomocy społecznej, na podstawie wydanej przez siebie zgody, pokrywa koszty utrzymania mieszkańca domu samotnej matki, ustalane indywidualnie przez poszczególne placówki.

Jak wygląda życie w domu samotnej matki?

Warto wiedzieć, jak wygląda życie w domu samotnej matki. Pobyt w placówce rozpoczyna się od ustalenia warunków pobytu – samotna matka poznaje prawa i obowiązki mieszkańca tudzież zakres usług świadczonych przez placówkę. Dom samotnej matki w szczególności daje schronienie kobietom w ciąży i ofiarom przemocy, zapewnia całodobowy pobyt swoim mieszkańcom (odrębne pokoje do spania, pomieszczenia wspólne, takie jak kuchnia, łazienka czy pralnia z suszarnią), oferuje pomoc w opiece nad dzieckiem oraz załatwianiu spraw osobistych, umożliwia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Zazwyczaj pobyt w domu samotnej matki trwa nie więcej niż rok. Jednakże termin ten może zostać wydłużony z uwagi na szczególną sytuację kobiety, bądź też w przypadku niepełnoletniej matki, jeśli nie ma ona możliwości powrotu do domu rodzinnego – wówczas może ona przebywać w domu samotnej matki aż do czasu usamodzielnienia się.

 Zobacz też: Zasiłek rodzinny 2022. Należy się każdej rodzinie, ale trzeba spełnić kilka wymogów

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.