Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej 2019 - jakie wprowadza zmiany?

Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia ujednolicającym standardy okołoporodowe dla wszystkich placówek medycznych. Co się zmieniło od nowego roku?

Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej 2019 - co to takiego?

Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej (SOOO), który wszedł w życie 1 stycznia 2019 roku, zastąpił dotychczasowe standardy medyczne, które regulowały zagadnienia dotyczące organizacji opieki nad kobietą w ciąży, w czasie porodu i w połogu.

Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej zawiera wiele zapisów przeniesionych z wcześniej obowiązujących dokumentów, ale i nowe. Zarówno te dobre, jak i nie do końca satysfakcjonujące zmiany, są komentowane przez środowiska medyczne, a także fundacje wspierające kobiety (np. Fundację Rodzić po Ludzku). Jakie zmiany wprowadza?

Jak wygląda opieka okołoporodowa 2019?

Zmiany w opiece okołoporodowej od 1 stycznia 2019 r.:

 • zobowiązanie szpitali do monitorowania jakości opieki okołoporodowej (z uwzględnieniem oceny satysfakcji kobiet)
 • zalecenie, by dokumentację medyczną, w tym kwestionariusz, można było wypełnić przed porodem. To samo dotyczy konsultacji anestezjologicznej
 • zobowiązanie, by osoby sprawujące opiekę nad ciężarną kontrolowały ryzyko pojawienia się depresji, także poporodowej. Tym samym lekarz czy położna mają obowiązek zaproponować badanie przesiewowe, dotyczące wystąpienia ryzyka depresji (ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji, także poporodowej), a w razie potrzeby skierować przyszłą mamę bądź kobietę po porodzie do specjalisty. Procedura realizowana będzie w trzech etapach, na 11.-14. tygodniu ciąży, 33.-37. tygodniu i po porodzie, podczas wizyty położnej.
 • zalecenie, by personel medyczny omówił z rodzącą plan porodu
 • zlikwidowanie obowiązkowej hospitalizacji po 41. tygodniu ciąży - ma o tym decydować lekarz. Ma to ograniczyć nadmierną liczbę porodów zabiegowych
 • prawo rodzącej do jedzenia i picia w czasie porodu za zgodą osoby sprawującej nad nią opiekę (WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, rekomenduje umożliwianie spożywania posiłków w trakcie porodu)
 • zakaz działań marketingowych i reklamowania produktów związanych z początkowym żywieniem niemowląt
 • obowiązek, by lekarz prowadzący ciężę kierował ciężarne do położnej POZ na bezpłatną edukację przedporodową
 • działania wspierające karmienie piersią. Na przykład mleko modyfikowane będzie wydawane za zgodą lekarza lub na prośbę matki, dzięki czemu nie będzie możliwe dokarmianie dzieci mlekiem modyfikowanym bez wiedzy i zgody rodziców. Wcześniakom lub w sytuacjach, gdy matka nie może nakarmić noworodka swoim mlekiem, zaleca się podawanie mleka z banku mleka
 • działania promujące karmienie piersią - już na etapie ciąży. Kładzie się nacisk na pomoc każdej mamie i wspierania jej w podejmowaniu prób naturalnego karmienia, by przeciwdziałać przedwczesnemu odstawieniu dziecka od piersi. To dlatego kobiety już na etapie ciąży będą mogły liczyć na edukację dotyczącą odciągania pokarmu, prawidłowego przystawiania dziecka do piersi czy pozycji do karmienia

Niektóre przepisy, na zmiany których liczono, zachowały swoje brzmienie. Wprowadzone zostaną także takie, które można uznać za niekorzystne. To między innymi:

 • brak zmian w kwestii dostępu rodzących do znieczulenia zewnątrzoponowego (zzo). Wciąż nie ma gwarancji dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego - o jego podaniu wciąż decyduje lekarz (choć kompetencje w tym zakresie rozdzielono pomiędzy anestezjologa a pielęgniarkę anestezjologiczną). Szpital nadal nie musi respektować "znieczulenia na życzenie" - nie ma obowiązku podania zzo nawet przy braku przeciwwskazań medycznych.
 • zapis dotyczący porodów poza szpitalem, który może ograniczać prawo ciężarnej do wyboru placówki
 • zapis dotyczący matek, które doświadczają trudnych sytuacji przy porodzie. Te - dla ich komfortu - nie powinny przebywać wspólnie z kobietami, które urodziły zdrowe dzieci, tymczasem będzie to zależało od warunków organizacyjnych szpitala
 • nie pojawiły się zapisy, które znajdowały się w projekcie rozporządzenia przedstawionym do konsultacji społecznych, zobowiązujące kierowników placówek do zapoznawania swoich pracowników z zapisami Standardu, do organizacji szkoleń i paneli edukacyjnych

Co istotne - Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej dotyczy wyłącznie organizacji opieki okołoporodowej. Kwestie związane z postępowaniem medycznym pozostawiono do rozstrzygnięcia specjalistom.

To także może cię zainteresować:

Zobacz wideo
Więcej o: