Jak otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko? Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom i opiekunom dzieci, którzy w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola czy szkoły sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem. Co zrobić, aby z niego skorzystać?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał na mocy tzw. specustawy, początkowo na 14 dni. Ustawa z 31 marca wydłużyła możliwy czas pobierania zasiłku - od 26 marca na kolejne 14 dni. Ustawa umożliwia także kolejne zmiany dotyczące czasu, w którym rodzice mogą pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Świadczenie przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym i - w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola, szkoły - sprawują opiekę nad dziećmi:

  • do lat ośmiu,
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek przysługuje obojgu rodzicom, ale w niezmiennym wymiarze 14 dni (nie mogą z niego korzystać w tym samym czasie, ale mogą się nim podzielić), niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę. Świadczenie nie jest wliczane do limitu 60 dni "standardowego" zasiłku opiekuńczego. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - ile płatny?

To 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Jest on finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz wideo Jadwiga Emilewicz odpowiada na pytania w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - jakie dokumenty do ZUS?

U płatnika składek, a więc np. u pracodawcy lub zleceniodawcy musimy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Wzór wniosku znajdziemy na stronie ZUS.Osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - podstawa prawna

Początkowo świadczenie było przyznawane na podstawie tzw. specustawy (Ustawa z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), od 12 do 25 marca (to w tym terminie początkowo były zamknięte przedszkola i szkoły). Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca reguluje ustawa, którą Sejm uchwalił 31 marca (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Korzystałam z informacji opublikowanych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej o: