Wypowiedź argumentacyjna i zasady jej tworzenia. Jak wykształcić w sobie umiejętność krytycznego myślenia?

Wypowiedź argumentacyjna nie tylko umożliwia wyrażanie swoich opinii, lecz także prowokuje do głębszej refleksji nad argumentami i dowodami. W dzisiejszym społeczeństwie umiejętność przekonywania, obrony swoich poglądów oraz analizy różnych punktów widzenia stanowi kluczowy element kompetencji intelektualnych.

Wypowiedź argumentacyjna: przykład tworzenia dobrego tekstu

Wypowiedź argumentacyjna to forma pisemnej lub ustnej komunikacji, w której autor prezentuje swoje przekonania, opinie lub stanowisko względem określonego problemu, popierając je logicznymi argumentami, dowodami, przykładami. Celem wypowiedzi argumentacyjnej jest przekonanie czytelnika lub słuchacza do akceptacji danego stanowiska, lub zrozumienia danego punktu widzenia.

Wypowiedź argumentacyjna: jak napisać dobry i przekonujący tekst?

Tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej wymaga przestrzegania pewnych zasad, aby przekazać swoje argumenty skutecznie i przekonująco.

 1. Klarowna teza: Twoja teza powinna być zrozumiała i konkretna.
 2. Logiczna struktura: Wypowiedź powinna mieć spójną strukturę.
 3. Argumenty poparte dowodami: Każdy argument powinien być wspierany dowodami, przykładami, faktami lub statystykami.
 4. Konsekwentność: Twój tekst powinien być konsekwentny w wyrażaniu stanowiska i argumentacji. Unikaj sprzeczności wewnątrz tekstu.
 5. Konkretność: Unikaj ogólników.
 6. Kontrargumentacja: Obejmij kontrargumenty, czyli przeciwną stronę tematu.
 7. Obiektywność: Wystrzegaj się personalnych ataków i emocjonalnych reakcji.
 8. Zrozumiały język: Twój tekst powinien być zrozumiały dla odbiorcy.
 9. Kreatywność: Wykorzystaj kreatywność w prezentowaniu argumentów, aby wyróżnić się spośród innych.
 10. Podsumowanie: Skończ wypowiedź mocnym podsumowaniem, w którym podkreślisz główne argumenty i sformułujesz jasne wnioski.
 11. Cytaty i źródła: Jeśli jest to możliwe, popieraj swoje argumenty cytatami z autorytetów lub odnosząc się do wiarygodnych źródeł.
 12. Redakcja: Po napisaniu wypowiedzi, warto ją przeczytać i poprawić, aby wyeliminować błędy ortograficzne, gramatyczne i stylistyczne.
Zobacz wideo matura i sztuczna inteligencja

Wypowiedź argumentacyjna: cechy dobrej argumentacji

W dzisiejszym świecie umiejętność przekonującego argumentowania i obrony stanowiska staje się nieodzowna. Skuteczna wypowiedź argumentacyjna wykazuje kilka kluczowych cech.

 • Pierwsza to jasność. Wyrażane argumenty muszą być klarowne dla odbiorcy. Skomplikowane zdania utrudniają zrozumienie, więc prostota ma wartość.
 • Drugą cechą jest oparcie na faktach i dowodach. Puste opinie nie przekonają nikogo. Ważne jest wspieranie stanowiska rzetelnymi źródłami.
 • Kontrargumentacja to trzeci element. Rozważenie przeciwnych punktów widzenia pokazuje otwartość na debatę i zdolność analizy.
 • Retoryka to kolejna cecha. Odpowiednio użyte środki stylistyczne, takie jak porównania czy retoryczne pytania, wzmacniają przekaz.

Przykład wypowiedzi argumentacyjnej, czyli jakich słów używać

W wypowiedzi argumentacyjnej warto używać różnorodnych słów i wyrażeń, które pomogą w wyrażeniu argumentów, kontrargumentów oraz wzbogacą tekst.

Wprowadzenie do tematu:

 • W dzisiejszym społeczeństwie...
 • W obliczu wyzwań...
 • Coraz częściej mówi się o...
 • Temat budzi kontrowersje...

Wprowadzenie tezy:

 • Wierzę, że...
 • Jestem przekonany/przekonana, że...
 • Nie ulega wątpliwości, że...
 • Moje zdanie opiera się na...

Wprowadzenie argumentów:

 • Przede wszystkim...
 • Po pierwsze...
 • Warto zwrócić uwagę na...
 • Nie można zapominać o...

Wprowadzenie kontrargumentacji:

 • Niektórzy twierdzą...
 • Innym punktem widzenia jest...
 • Można jednak podważyć...

Podsumowanie całości:

 • Wnioskując...
 • W fazie zakończenia...
 • Warto podkreślić...

Wyrażanie przekonania:

 • Jestem przekonany/przekonana...
 • Moje przekonanie opiera się na faktach...
 • Nie mam wątpliwości...

Jak napisać wypowiedź argumentacyjną? Czyli schemat, na którym można się oprzeć

Tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej to uporządkowany proces, który pomoże wyrazić swoje poglądy i przekonania w sposób logiczny i przekonujący.

Wprowadzenie:

 • Przedstawienie tematu i jego kontekstu.
 • Wywołanie zainteresowania czytelnika lub słuchacza.
 • Wyrażenie swojego stanowiska lub tezy.

Główna teza:

 • Jasne sformułowanie twojego stanowiska wobec tematu.
 • Zwięzłe określenie argumentu, który będziesz rozwijać.

Argumenty wspierające tezę:

 • Wprowadzenie argumentów, które popierają twoją tezę.
 • Każdy argument powinien być poparty dowodami, przykładami lub faktami.

Kontrargumentacja:

 • Wspomnienie o przeciwnych argumentach lub punktach widzenia.
 • Wykazanie, dlaczego te argumenty są słabe lub dlaczego twoje stanowisko jest bardziej przekonujące.

Podsumowanie:

 • Przypomnienie głównej tezy i najważniejszych argumentów.
 • Wyrażenie wniosków, do jakich prowadzi twoja argumentacja.
 • Zachęta do refleksji lub akcji ze strony czytelnika, lub słuchacza.

Co to jest wypowiedź argumentacyjna? Sztuka perswazji i logicznego myślenia

Wypowiedź argumentacyjna to nie tylko forma komunikacji, ale również umiejętność wyrażania swoich przekonań i przekonywania innych poprzez logiczne argumenty oraz przemyślane dowody. Opanowanie tej sztuki wymaga nie tylko umiejętności konstruowania przekonujących argumentów, ale także umiejętności analizy przeciwnych stanowisk oraz odpowiedniego wykorzystania retoryki. Wypowiedź argumentacyjna jest narzędziem nie tylko w edukacji, ale także w codziennym życiu, pracy i debatach, które pozwalają wyrazić nasze idee, zachęcić innych do refleksji i wpłynąć na ich przekonania.

Zobacz też: Zaimki: charakterystyka i podział. Kiedy używamy zaimków?

Więcej o: