31 października - czy dzieci muszą iść do szkoły? Wyjaśniamy, czy to dzień wolny od zajęć

1 listopada wypada we wtorek. Wiele osób zastanawia się więc, czy 31 października (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. To na pewno ułatwiłoby wielu osobom zaplanowanie odwiedzin na kilku cmentarzach. Szczególnie gdy znajdują się one w kilku miejscowościach.

31 października - czy dzieci muszą iść do szkoły? Dyrektor podejmuje decyzję

Dla większości Polaków 1 listopada to dzień, gdy kierują swoje myśli w stronę zmarłych. Naturalnym jest, że odwiedzają tego dnia bliskich, którzy zostali pochowani na cmentarzach. Jeden dzień to jednak często za mało, by odwiedzić wszystkich bliskich zmarłych. Z tego powodu wiele osób planuje urlop na 31 października, by przedłużyć weekend i rozłożyć wizyty na cmentarzach na kilka dni.

Wiele więc osób zastanawia się, czy dzieci muszą iść wtedy do szkoły. Czy 31 października jest dniem wolnym? Jest to zależne od danej placówki. Decyzje podejmuje dyrektor szkoły.

Zobacz wideo Na cmentarzach może wkrótce zabraknąć miejsca

31 października - czy dzieci muszą iść do szkoły? Jedni mają wolne, inni niestety nie

O tym, czy 31 października dzieci pójdą do szkół decyduje dyrekcja danej placówki. Nie jest to bowiem dzień ustawowo wolny. Zajęcia powinny się odbyć. Jednak dyrekcja każdej szkoły ma tak zwaną pulę dni dyrektorskich. Planując kalendarz szkolny danej placówki, może rozdysponować dni tak, by 31 października był dniem wolnym od szkoły.

W projekcie rozporządzenia w § 5 ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a gdy rada nie została powołana - rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, będzie mógł, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmianom uległ wykaz typów szkół, w których dyrektor może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz liczba dodatkowych dni wolnych możliwych do ustalenia w poszczególnych typach szkół. W związku z czym dla:
1) szkół podstawowych (w tym szkół funkcjonujących w placówkach) ustalono do 8 dni (było 6), z przeznaczeniem na: egzamin ósmoklasisty - 3 dni, rekolekcje wielkopostne - 3 dni i 2 dni ustalone na podstawie przepisów § 5 ust. 2 projektu rozporządzenia;
2) liceów ogólnokształcących i techników (funkcjonujących w placówkach) - ustalono do 10 dni - bez zmian;
3) branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia (w tym funkcjonujących w placówkach) - ustalono do 6 dni z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i dla szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego - ustalono do 6 dni - bez zmian.

- czytamy w rozporządzeniu.

Więcej o: