Priorytety kuratora oświaty na rok szkolny 2021/22: rodzina, patriotyzm i prawda

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, wzmocnienie edukacji patriotycznej, historycznej i ekologicznej, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w związku z pandemią COVID-19 - to najważniejsze priorytety kuratora oświaty na rok szkolny 2021/22.

Priorytety kuratora oświaty na rok szkolny 2021/22. Wszystko w sześciu punktach

Ministerstwo Edukacji i Nauki już w lipcu 2021 roku opublikowano kierunki polityki oświatowej państwa ogłoszone przez ministra Przemysława Czarnka. To na ich podstawie zostają określone priorytety kuratora oświaty na rok szkolny 2021/22.

Taki dokument został określony Prawem oświatowym. Minister edukacji jest zobowiązany wydać rozporządzenie przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Priorytety kuratora oświaty na rok szkolny 2021/22 w dokumencie przedstawiono w sześciu punktach. Co znalazło się na liście?

Priorytety kuratora oświaty na rok szkolny 2021/22

Najważniejszym punktem wśród priorytetów kuratora oświaty na rok szkolny 2021/2022 zostało wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

W punkcie drugim mowa o wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro i kształtowaniu właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Pierwszą trójkę zamyka punktu o działaniu na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

Zobacz wideo Bez lockdownu, bez systemów hybrydowych, bez obowiązkowych szczepień. Duda o początku roku szkolnego

Pozostałe trzy punkty to:

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

W dokumencie minister podał również zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów. 

Więcej o: