Nauka hybrydowa. Co to nauczanie hybrydowe? I jakie zasady obowiązują?

Nauczanie hybrydowe zostało wprowadzone w szkołach na terenie powiatów, które znajdują się w żółtych strefach. Wprowadzenie nauki hybrydowej ogłosił 15 października minister zdrowia. Nauka hybrydowa weszła w życie 17 października, ale wiele osób wciąż zastanawia się, co to jest nauczanie hybrydowe i jakie zasady nauki hybrydowej obowiązują?

Nauka hybrydowa – co to?

Nauka hybrydowa zostanie wprowadzona w szkołach, które znajdują się na terenie powiatów w strefie żółtej

- poinformował 15 października podczas konferencji minister zdrowia.

Szkoływ strefie czerwonej rozpoczynają lekcje zdalne. O ile lekcje zdalne nie budzą żadnych wątpliwości, o tyle nauczanie hybrydowe już tak.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało więc poradnik dla dyrektorów szkół, w którym informuje, jak organizować lekcje w nowym trybie nauczania.  Ale zanim przejdziemy do zasad nauczania hybrydowego, odpowiedzmy na pytanie – co to jest nauka hybrydowa?

Najprościej rzecz ujmując, nauka hybrydowa to połączenie lekcji zdalnych z nauką stacjonarną w szkołach.

Zobacz wideo Jakie są największe problemy polskiego systemu edukacji?

Nauczanie hybrydowe zasady

Mamy nadzieję, że te działania, które podejmujemy w zakresie edukacji, czyli w strefach żółtych hybrydowe nauczanie na uczelniach i szkołach ponadpodstawowych, a w czerwonych strefach, których jest 152, nauczanie zdalne, to będą te elementy, które pozwolą nam zmniejszyć liczbę interakcji i nie dać wirusowi szans do rozprzestrzeniania się

- podkreślił minister zdrowia podczas konferencji prasowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało też zasady nauczania hybrydowego. Poradnik opracowano na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół.

Najważniejsze zasady nauczania hybrydowego brzmią następująco:

 1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia.
 2. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów.
 3. Realizacja przez wychowawcę, przy wsparciu specjalistów, programu wychowawczo-profilaktycznego – dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią.
 4. Stymulowanie kontaktu społecznego uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-line w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) – po wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą  zapewnić e bezpieczeństwo.
 5. Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami).
 6. Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, powinien określić przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem komunikatora stosowanego przez szkołę. Najlepiej, aby były to jednolite zasady dla całej szkoły.

Ocenianie w trakcie nauki hybrydowej:

 1. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.
 2. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności w okresie nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy z poszczególnych przedmiotów.
 3. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie podlegało ocenie.
 4. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub w postaci samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.
 5. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.
 6. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub miesiąc) i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.
 7. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.
 8. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy oceny, tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.
 9. Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test sprawdzający, za który uczeń otrzyma ocenę.

Więcej zasad nauki hybrydowej i cały dokument z wytycznymi MEN znajdziecie TU.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.