1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zwolnienie z WF. Jak napisać jednorazowe zwolnienie? [WZÓR]

Zwolnienie z WF to plaga jeśli chodzi o polskie szkoły. Dzieci z pomocą rodziców bardzo często wymigują się od aktywności fizycznej, która jest niezwykle ważna, w czasie gdy organizm się rozwija. Kiedy i jak napisać dziecku zwolnienie z WF?

Zwolnienie z WF: dla kogo i w jakich sytuacjach?

Zajęcia z wychowania fizycznego należą do obowiązkowych lekcji umieszczonych w planie każdego ucznia, bez względu na etap edukacyjny na jakim się on znajduje. Szkoła jest miejscem, gdzie ma następować zrównoważony rozwój dzieci i młodzieży, którego nieodłącznym elementem jest także rozwój fizyczny. Lekcje wychowania fizycznego są wkomponowane w plan zajęć po to, aby każde dziecko miało szansę w ciągu tygodnia na odbycie minimalnej aktywności fizycznej, której niestety z roku na rok coraz bardziej brakuje polskim uczniom. Nie brak w tym winy rodziców, którzy pozwalają dzieciom spędzać wiele godzin przed ekranami różnych urządzeń elektronicznych i nie dbają o zapewnienie im odpowiedniej do ich możliwości i zainteresowań formy aktywności fizycznej. Co więcej, wypisują także dzieciom zwolnienia z wf, które zabierają im nawet tę niewielką szansę na ruch, stworzoną przez środowisko szkolne. 

Dla kogo zatem może być sporządzone zwolnienie z WF? Powinno ono dotyczyć tylko i wyłącznie dzieci, które ze względów zdrowotnych nie mogą pozwolić sobie na udział w forsownych ćwiczeniach. W takim wypadku lekarz prowadzący dziecko często wystawia adekwatne zaświadczenie, które można przedstawić w szkole. 

Zobacz też: WF w domu. Jak przeprowadzić lekcję WF online?

Jak napisać zwolnienie z WF?

Zgodnie z prawem oświatowym w szkołach praktykowane są zwolnienia z WF napisane przez rodziców, którzy doraźnie, w wyjątkowej sytuacji, mają prawo pisemnie ubiegać się o zwolnienie dziecka w konkretnym dniu z wykonywania ćwiczeń na WF. Zwolnienie powinno zostać dostarczone do wychowawcy lub nauczyciela wychowania fizycznego. Jak napisać takie zwolnienie z WF?

Zwolnienie z WF jest pismem oficjalnym, które trafia do dokumentów dotyczących danego ucznia. Dlatego też powinno zachowywać taką formę. Musi być napisane czytelnie, schludnie, na kartce o odpowiednim formacie. Należy w nim zawrzeć dane ucznia i powód zwolnienia. Konieczne jest także umieszczenie daty oraz podpisu rodzica lub opiekuna prawnego.

Podanie o zwolnienie z WF na dłuższy okres

Podanie o zwolnienie z WF na dłuższy okres czasu musi zostać odpowiednio uzasadnione. W przypadku, gdy z różnych przyczyn zdrowotnych uczeń nie może wykonywać danego rodzaju ćwiczeń lub zachodzi konieczność całkowitego zrezygnowania z aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, wówczas konieczne jest przedstawienie odpowiedniej opinii lekarskiej, na podstawie której to dyrektor szkoły zwalnia ucznia z WF. 

 • Według prawa oświatowego istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania ściśle określonych ćwiczeń fizycznych na WF. Jego podstawą jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jak długi okres czasu. W takim przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć z ograniczeniem wykonywania wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Jest też normalnie oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości danego ucznia. Zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego dokonuje dyrektor szkoły, w oparciu o dostarczoną opinię lekarską. 
 • istnieje też możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. W takim przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i w okresie obowiązywania zwolnienia nie jest z nich oceniany (jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji). W dokumentacji przebiegu nauczania za ten okres wpisuje się adnotację zwolniony/zwolniona. Zwolnienia ucznia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w opinii. 

Zwolnienie z WF: wzór zwolnienia od rodzica

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór zwolnienia z WF, które każdy rodzic może wypisać w razie zaistnienia takiej konieczności.

                                                                                                         ........................................

                                                                                                                  miasto, data

                                                                   Zwolnienie 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego mojego syna/mojej córki .......................  w dniu ....................... z powodu.................................................

                                                                                                          Z poważaniem,

                                                                                          ............................................................

                                                                                               imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Zobacz też: Analiza i interpretacja wiersza: jak je poprawnie przeprowadzić? [PRZYKŁAD]

Zobacz wideo Jak zwalczyć prokrastynację? Aplikacje, które pomogą w koncentracji