Zwolnienie z WF. Jak napisać jednorazowe zwolnienie? [WZÓR]

Zwolnienie z WF to plaga jeśli chodzi o polskie szkoły. Dzieci z pomocą rodziców bardzo często wymigują się od aktywności fizycznej, która jest niezwykle ważna, w czasie gdy organizm się rozwija. Kiedy i jak napisać dziecku zwolnienie z WF?

Zwolnienie z WF: dla kogo i w jakich sytuacjach?

Zajęcia z wychowania fizycznego należą do obowiązkowych lekcji umieszczonych w planie każdego ucznia, bez względu na etap edukacyjny na jakim się on znajduje. Szkoła jest miejscem, gdzie ma następować zrównoważony rozwój dzieci i młodzieży, którego nieodłącznym elementem jest także rozwój fizyczny. Lekcje wychowania fizycznego są wkomponowane w plan zajęć po to, aby każde dziecko miało szansę w ciągu tygodnia na odbycie minimalnej aktywności fizycznej, której niestety z roku na rok coraz bardziej brakuje polskim uczniom. Nie brak w tym winy rodziców, którzy pozwalają dzieciom spędzać wiele godzin przed ekranami różnych urządzeń elektronicznych i nie dbają o zapewnienie im odpowiedniej do ich możliwości i zainteresowań formy aktywności fizycznej. Co więcej, wypisują także dzieciom zwolnienia z wf, które zabierają im nawet tę niewielką szansę na ruch, stworzoną przez środowisko szkolne. 

Dla kogo zatem może być sporządzone zwolnienie z WF? Powinno ono dotyczyć tylko i wyłącznie dzieci, które ze względów zdrowotnych nie mogą pozwolić sobie na udział w forsownych ćwiczeniach. W takim wypadku lekarz prowadzący dziecko często wystawia adekwatne zaświadczenie, które można przedstawić w szkole. 

Zobacz też: WF w domu. Jak przeprowadzić lekcję WF online?

Jak napisać zwolnienie z WF?

Zgodnie z prawem oświatowym w szkołach praktykowane są zwolnienia z WF napisane przez rodziców, którzy doraźnie, w wyjątkowej sytuacji, mają prawo pisemnie ubiegać się o zwolnienie dziecka w konkretnym dniu z wykonywania ćwiczeń na WF. Zwolnienie powinno zostać dostarczone do wychowawcy lub nauczyciela wychowania fizycznego. Jak napisać takie zwolnienie z WF?

Zwolnienie z WF jest pismem oficjalnym, które trafia do dokumentów dotyczących danego ucznia. Dlatego też powinno zachowywać taką formę. Musi być napisane czytelnie, schludnie, na kartce o odpowiednim formacie. Należy w nim zawrzeć dane ucznia i powód zwolnienia. Konieczne jest także umieszczenie daty oraz podpisu rodzica lub opiekuna prawnego.

Podanie o zwolnienie z WF na dłuższy okres

Podanie o zwolnienie z WF na dłuższy okres czasu musi zostać odpowiednio uzasadnione. W przypadku, gdy z różnych przyczyn zdrowotnych uczeń nie może wykonywać danego rodzaju ćwiczeń lub zachodzi konieczność całkowitego zrezygnowania z aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, wówczas konieczne jest przedstawienie odpowiedniej opinii lekarskiej, na podstawie której to dyrektor szkoły zwalnia ucznia z WF. 

  • Według prawa oświatowego istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania ściśle określonych ćwiczeń fizycznych na WF. Jego podstawą jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jak długi okres czasu. W takim przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć z ograniczeniem wykonywania wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Jest też normalnie oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości danego ucznia. Zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego dokonuje dyrektor szkoły, w oparciu o dostarczoną opinię lekarską. 
  • istnieje też możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. W takim przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i w okresie obowiązywania zwolnienia nie jest z nich oceniany (jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji). W dokumentacji przebiegu nauczania za ten okres wpisuje się adnotację zwolniony/zwolniona. Zwolnienia ucznia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w opinii. 

Zwolnienie z WF: wzór zwolnienia od rodzica

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór zwolnienia z WF, które każdy rodzic może wypisać w razie zaistnienia takiej konieczności.

                                                                                                         ........................................

                                                                                                                  miasto, data

                                                                   Zwolnienie 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego mojego syna/mojej córki .......................  w dniu ....................... z powodu.................................................

                                                                                                          Z poważaniem,

                                                                                          ............................................................

                                                                                               imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Zobacz też: Analiza i interpretacja wiersza: jak je poprawnie przeprowadzić? [PRZYKŁAD]

Zobacz wideo Jak zwalczyć prokrastynację? Aplikacje, które pomogą w koncentracji
Więcej o: