1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Powrót do szkoły: wytyczne. Czy dzieci muszą nosić maseczki?

1 września nastąpi długo wyczekiwany powrót do szkoły. Wytyczne przygotowane przez MEN we współpracy z GIS oraz MZ mają pomóc w organizacji zajęć w nowym roku szkolnym, a także zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Powrót do szkoły – wytyczne GIS i MEN

Jak będzie wyglądał powrót do szkoły? Wytyczne GIS i MEN, na które czekali dyrektorzy szkół z nadzieją, że będą pomocne w organizacji nauki w nowym roku szkolnym, okazały się zbiorem ogólnych wskazówek, które właściwie niewiele wyjaśniają. Zdaniem MEN wytyczne te z założenia miały być na tyle ogólne i elastyczne, by stać się skutecznym narzędziem w rękach dyrektorów.

W myśl wytycznych MEN i GIS:

 • do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie bez objawów chorobowych, gdy osoby z nimi mieszkające nie przebywają na kwarantannie bądź izolacji w warunkach domowych;
 • uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani wyłącznie przez opiekunów bez objawów chorobowych;
 • przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce;
 • opiekunowie wchodzący do przestrzeni wspólnej szkoły powinni zachowywać odstęp minimum 1,5 m od innych opiekunów i pracowników oraz stosować środki ochronne (osłona nosa i ust, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk);
 • należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum;
 • należy zapewnić szybką i skuteczną komunikację z opiekunami ucznia;
 • ucznia z objawami chorobowymi należy odizolować i powiadomić opiekunów o konieczności odebrania go ze szkoły;
 • uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk, w tym bezzwłocznie po przyjściu do szkoły;
 • wyposażenie szkolne użytkowane przez uczniów podczas zajęć (w tym sprzęt sportowy) powinno być czyszczone bądź dezynfekowane;
 • uczeń powinien korzystać z własnych przyborów i podręczników;
 • sale i części wspólne powinny być wietrzone minimum raz na godzinę;
 • rekomendowane jest używanie bezdotykowych termometrów do pomiaru temperatury osób wchodzących na teren szkoły;
 • dyrektorzy są zobligowani do opracowania wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Zobacz też: Powrót do szkoły w obliczu koronawirusa. Jakie zasady będą obowiązywać w szkole?

Powrót do szkoły – czy koronawirus przeszkodzi w nauce?

Trudno powiedzieć, jak powinien wyglądać bezpieczny powrót do szkoły. Koronawirus jest wciąż realnym zagrożeniem, a zachowanie dystansu społecznego, zwłaszcza w większych szkołach, może okazać się niemożliwe. Problem stanowi zarówno liczebność klas (nawet 30 uczniów w jednej pracowni), jak i możliwości lokalowe i kadrowe. Ponadto wielu nauczycieli z różnych względów pracuje w więcej niż jednej szkole, zaś wielu uczniów dojeżdża do szkół korzystając z transportu zbiorowego. Wszystko to może sprzyjać przenoszeniu COVID-19, stąd tak ważna jest dbałość o zachowanie zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie higieny.

MEN przewiduje trzy możliwe warianty funkcjonowania szkół:

 1. wariant A – zakłada funkcjonowanie w szkole tradycyjnej formy kształcenia, zgodne z wytycznymi GIS, MEN i MZ;
 2. wariant B – zakłada mieszaną, tzw. hybrydową formę kształcenia; skorzystanie z tego wariantu możliwe jest w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz za zgodą organu prowadzącego; dyrektor będzie mógł wówczas zawiesić zajęcia grupy, klasy, kilku klas, bądź całej szkoły, wprowadzając kształcenie na odległość (zdalne);
 3. wariant C – zakłada kształcenie zdalne; dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia stacjonarne na określony czas i wprowadzić w całej szkole edukację zdalną, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zobacz też: Powrót do szkoły. Jak wyglądają przygotowania do zajęć w innych krajach?

Maseczki w szkole – czy trzeba je nosić?

Maseczki w szkole nie są obowiązkowe. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na teren szkoły wchodzi tzw. osoba trzecia – zobowiązana jest ona do osłony nosa i ust oraz dezynfekcji rąk bądź noszenia rękawiczek jednorazowych. Zalecana jest taka organizacja pracy szkoły, aby możliwe było zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi na terenie szkoły oraz ograniczenie gromadzenia się uczniów. Służyć temu mają w szczególności: różne godziny rozpoczynania zajęć, różne godziny przerw, unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których będą odbywać się zajęcia. W sytuacjach, w których nie ma możliwości zachowania dystansu, na przykład podczas przerw spędzanych przez uczniów we wspólnie użytkowanych miejscach, należy stosować maseczki lub inną formę osłony nosa i ust. Zakrycie ust i nosa maseczką zaleca się także pracownikom szkoły w przypadku, gdy sprawują oni opiekę nad odizolowanym uczniem, u którego podejrzewa się infekcję wirusową.

Zobacz wideo Pandemia trwa, a wakacje się kończą. Uczniowie mają wrócić do szkół