1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Jakie są oceny z zachowania? Jak jest oceniane zachowanie ucznia w szkole?

Wystawianie ocen z zachowania w 2020 roku budzi jeszcze kontrowersji niż w ubiegłych latach. Jak nauczyciel ma wystawić ocenę z zachowania, jeśli w ostatnich miesiącach dziecko nie chodziło do szkoły? Przepisy wydane w związku z pandemią tej kwestii nie regulują. Dyrektorzy apelują do nauczycieli o zdrowy rozsądek, a my przypominamy, jakie są oceny z zachowania.

Co wpływa na oceną z zachowania?

Na ocenę wpływa kilka czynników. Nauczyciele zwracają uwagę na to, jak uczniowie wywiązują się z obowiązków i przestrzegają norm wynikających ze Statusu Szkoły. Istotna jest także frekwencja i punktualność. W przypadku frekwencji liczone są zarówno godziny usprawiedliwione, jak nieusprawiedliwione. Ponadto brane pod uwagę są takie czynniki jak:

 • Dbałość o estetykę mowy ojczystej
 • Okazywanie szacunku i pomocy innym
 • Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności
 • Troska o bezpieczeństwo własne i kolegów
 • Dbałość o honor i tradycję szkoły

Jakie są oceny z zachowania?

Przepisy oświatowe mówią o sześciu ocenach z zachowania: wzorowej, bardzo dobrej, dobrej, poprawnej, nieodpowiedniej i nagannej.

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny dobrej oraz bardzo dobrej, a ponadto wzorowo wywiązuje się z obowiązków, godnie reprezentuje szkołę. Jest wzorem do naśladowania.

Ocena bardzo dobra jest wystawiana osobom, które spełniają wszystkie kryteria oceny wzorowej, ale robią to odrobinę słabiej, gorzej niż uczniowie wzorowi. Nota bardzo dobra będzie na świadectwie ucznia, który ma do trzech nieusprawiedliwionych godzi.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny wzorowej czy bardzo dobrej, ale nie reprezentuje szkoły w konkursach czy zawodach.

Ocena poprawna należy się osobom, które starają się wywiązywać z obowiązków, wynikających ze Statusu Szkolnego, ale zdarzają się im nieusprawiedliwione godziny (do 20 w semestrze).

Ocenę nieodpowiednią dostanie uczeń, który nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych. Ma także wiele nieobecności – więcej niż 20 nieusprawiedliwionych godzin w semestrze.

Ocena naganna należy się tym, którzy zachowują się podobnie jak osoby z oceną nieodpowiednią, ale dodatkowo szkodzą dobremu imieniu szkoły czy niszczą jej mienie.

Zobacz wideo Minister edukacji podał terminy egzaminów w szkołach

Szczegółowe uzasadnienia można przeczytać w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

Jak zostaną przyznane oceny z zachowania w 2020 roku?

W związku z pandemią COVID-19 uczniowie nie mają lekcji od kilku miesięcy. Nauka zdalna sprawdza się do przysłania wykonanych prac i zadań. Trudno więc ocenić zachowanie uczniów. Niesprawiedliwych ocen z zachowania obawiają się zarówno dzieci, jak i ich rodzice.

Tej kwestii nie regulują niestety żadne przepisy. Ministerstwo Edukacji do 25 maja 2020 roku nie poruszyło tej kwestii. A jakie jest stanowisko nauczycieli? Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zachęca nauczycieli do przepisania ocen z poprzedniego semestru:

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że oceny z zachowania nie powinno być w tym semestrze, bo kontakt z uczniem jest często znikomy i całkiem inny niż przed pandemią. Nie ma więc podstaw do oceniania. Osobiście namawiałbym nauczycieli, aby przepisywali oceny z półrocza. Jeśli ktoś był łobuzem, to trudno zakładać, że nagle w drugim półroczu się to zmieni. Liczymy na zdrowy rozsądek nauczycieli

– dodaje w rozmowie z gazeta.prawna.pl.