Rekrutacja do szkół ponadpostawowych. Nowe terminy składania dokumentów do liceów i szkół zawodowych

Rekrutacja do szkół średnich - kiedy się rozpocznie? Ogłoszono nowe terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 ogłoszono na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. MEN poinformowało również o tym, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Szkoła. Terminy składania wniosków i dokumentów 

Harmonogram rekrutacji do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne (do 31 lipca).

Kiedy będzie można składać dokumenty do szkół? Według ustaleń MEN-u, wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem:

  • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
  • oddziału dwujęzycznego,
  • oddziału międzynarodowego,
  • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
  • oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,
  • szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą do dnia poprzedzającego przeprowadzenie w I terminie, odpowiednio sprawdzianu kompetencji kierunkowych, predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 3-5 harmonogramu. Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć do 4 sierpnia 2020 r. Dokumenty mogą być w wersji elektronicznej. 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół - kiedy zostanie ogłoszona? 12 sierpnia 2020 r. pojawi się informacja o tym, kto został zakwalifikowany do szkół, a do 19 sierpnia 2020 r. pojawi się lista kandydatów przyjętych do szkół. 

Gdzie pojawią się listy kandydatów przyjętych do szkół? Jak informuje MEN, w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

Szkoła. Dodatkowe terminy składania dokumentów

Rodzice muszą doręczyć od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. oryginalne świadectwo ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu kandydata zakwalifikowanego do szkoły, jeśli nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - należy także dostarczyć zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Jeśli rodzic nie może dostarczyć takiego zaświadczenia lub orzeczenia on, albo pełnoletni kandydat informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 i przedstawia przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. Jeśli nie zrobi tego oznaczać to będzie rezygnację z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. 

Szkoła. Nie będzie rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021

MEN poinformował, że nie będzie w tym roku rekrutacji uzupełniającej. Zdecydowano o tym, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe). 

Rekrutacja do szkół odbędzie się m.in. na podstawie wyników z egzaminów. To terminy egzaminu ósmoklasisty i matury. 

Zobacz wideo Minister edukacji podał terminy egzaminów w szkołach
Więcej o: