Wzór na pole kwadratu

Pole kwadratu oblicza się za pomocą przyjętego wzoru. Sprawdź, jaka to reguła i poznaj podstawowe informacje na temat figury.

Pole kwadratu - to warto wiedzieć przed obliczeniami

Kwadrat jest to figura geometryczna, czworokąt, o czterech bokach równej długości oraz czterech kątach prostych. Poza tym kwadrat jest szczególnym przypadkiem kilku innych figur geometrycznych: równoległoboków, prostokątów i rombów.

Charakterystyczna dla kwadratu są przekątne równej długości, dzielące się pod kątem prostym. Kwadrat posiada cztery osie symetrii, z których dwie to symetralne boków (prostopadłe do boków, dzielące je na połowy), a dwie to proste zawierające jego przekątne. Dodatkowo do jego własności możemy dodać kilka wynikających również z figur o szerszej definicji.

Z równoległobokami kwadrat ma wspólną równoległość przeciwległych boków, przekątne przecinające się w połowie, punkt ich przecięcia stanowiący środek symetrii.

Z prostokątami kwadrat łączą cztery wewnętrzne kąty proste i przekątne równej długości.

W końcu tak jak w rombach, kwadrat ma boki równej długości, dwusieczne kątów zawierające jego przekątne (a przekątne te przecinają się pod kątem prostym).

Punkt przecięcia przekątnych oraz osi symetrii kwadratu stanowi środek okręgu wpisanego w ten kwadrat jak i okręgu opisanego na tym kwadracie. Długość promienia wpisanego okręgu będzie równa połowie długości boku kwadratu, zaś długość promienia okręgu opisanego będzie równa połowie długości przekątnej (w kwadracie długość przekątnej jest równa pierwiastek z a, gdzie a to długość boku).

Pole kwadratu - jaki jest WZÓR?

Aby obliczyć pole powierzchni kwadratu wystarczy znać długość jego boku. Przyjmijmy oznaczenie a za tę długość. Pole powierzchni kwadratu P będzie wtedy zadane wzorem:

embed