Zwolnienie z WF - kto i jak powinien je wypisać?

Zwolnienie z WF może być jednorazowe, wypisywane na okoliczność chwilowej niedyspozycji dziecka bądź długoterminowe, przy czym zgodnie z obowiązującym przepisami uczeń może zostać zwolniony całkowicie z lekcji wychowania fizycznego lub być zwolniony jedynie z wykonywania określonych ćwiczeń. Jakie są zasady wystawiania zwolnienia z WF? Jak je napisać i do jakiego lekarza zwrócić się o pomoc?

Zasady i przepisy o zwalnianiu uczniów z WF

Zwolnienie z WF może być wystawiane zarówno przez rodzica, jak i lekarza, tak na dłuższy okres (nawet cały rok szkolny), jak i dzień czy tydzień. Wiele zależy od powodu jego przyznawania. Przepisy nie precyzują minimalnego okresu zwolnienia z WF, zaś maksymalny okres zwolnienia obejmuje cały rok szkolny.

Zasady zwalniania z zajęć wychowania fizycznego regulują dwa akty prawne: rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych oraz rozporządzenie MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Jeśli zaś dziecko jest chore i musi zostać w domu, sprawdź ile dni zwolnienia w roku przysługuje opiekunowi:

Zobacz wideo

Jednorazowe zwolnienie z lekcji WF - jak napisać?

Jednorazowe zwolnienie z WF wystawia się w różnych okolicznościach, które nie pozwalają dziecku na wykonywanie ćwiczeń. Może to być zarówno okres rekonwalescencji po chorobie, jak i miesiączka oraz inne niegroźne dolegliwości.

Wówczas wystarczy na kartce papieru napisać: Proszę o zwolnienie mojego syna/mojej córki …… z czynnego uczestnictwa na lekcji wychowania fizycznego w dniu …… z powodu ……. Nie wolno zapomnieć o dacie oraz podpisie rodzica bądź opiekuna. Jeśli dziecko ma opuścić lekcję i samodzielnie wrócić do domu, należy pamiętać o dopisku: Wyrażam zgodę na samodzielny powrót syna/córki do domu. Biorę za niego/nią pełną odpowiedzialność.

Długoterminowe zwolnienie dziecka z WF

Zdarzają się sytuacje, kiedy zwolnienie dziecka z WF jest długoterminowe, obejmuje kilka tygodni, półrocze bądź cały rok szkolny. Zgodnie z obowiązującym przepisami uczeń może zostać zwolniony całkowicie z lekcji wychowania fizycznego lub zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń w trakcie lekcji WF.

To, na jaki okres potrzebne jest zwolnienie, ale również czy jest ono całkowite czy dotyczy wyłącznie określonych ćwiczeń fizycznych (wówczas uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniami), określa lekarz. Zgodnie z przepisami zwolnienia z lekcji WF udziela dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia na podstawie opinii lekarza na okres wskazany w tej opinii.

Czy dziecko zwolnione z lekcji WF może iść do domu, zwłaszcza jeśli wychowanie fizyczne jest pierwszą bądź ostatnią lekcją w planie? Decyzja należy do dyrektora szkoły. Ten może zezwolić na wychodzenie ucznia ze szkoły w tym czasie lub zorganizować opiekę.

Zwolnienie z WF a świadectwo

Uczeń częściowo zwolniony z WF jest oceniany i klasyfikowany, przy czym nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości ucznia.

Jeżeli zwolnienie jest całkowite i dziecko nie uczęszcza na zajęcia WF, nie jest oceniane. Jeżeli okres zwolnienia jest długi na tyle, że uniemożliwia wystawienie oceny semestralnej lub rocznej, uczeń nie podlega klasyfikacji. Na jego świadectwie wpisuje się "zwolniony lub nieklasyfikowany".

Zwolnienie z WF - jakie choroby są powodem całorocznego zwolnienia z WF?

Nie istnieją przepisy dotyczące tego, kiedy lekarz może wystawić całoroczne zwolnienie z WF - każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Pierwsze wytyczne zostały po raz pierwszy opracowane przez Instytut Matki i Dziecka w 1976 roku, później były modyfikowane.

Do lekarza po zwolnienie z WF należy się zwrócić zawsze, gdy u dziecka pojawiły się problemy zdrowotne, które uniemożliwiają, ograniczają bądź utrudniają branie udziału w lekcjach WF.

Powodem zwolnienia mogą być choroby, takie jak: padaczka, astma (gdy występują częste i ciężkie napady duszności bezpośrednio związane z wysiłkiem), duża krótkowzroczność i inne schorzenia oka zagrażająca odklejeniem siatkówki, zespół nerczycowy (w okresie zaostrzenia), wady serca z niewydolnością krążenia, zapalenie mięśnia sercowego, choroba reumatyczna w postaci przewlekłej z utrudnionym poruszaniem się, ciężkie skrzywienia kręgosłupa, a także stany pourazowe czy rekonwalescencja po zabiegach ortopedycznych lub chirurgicznych. Przyczyną zwolnień z WF mogą być też wybrane zaburzenia psychiatryczne.

Zwolnienie z WF - jaki lekarz może je wystawić?

Rozporządzenie Ministra Edukacji nie precyzuje, jaki lekarz może wystawić opinię lekarską, na podstawie której dyrektor szkoły udziela uczniowi zwolnienia z WF. Przyjmuje się, że powinien wystawić ją lekarz, który ma odpowiednie kompetencje. Może to być zarówno lekarz POZ, pediatra, specjalista medycyny sportowej, jak i specjalista, który leczy chorobę dziecka (okulista, neurolog, kardiolog, ortopeda, pulmonolog).

Więcej o: