Czy religia wlicza się do średniej ocen? Tak, ale jest pewien szkopuł przy promocji do następnej klasy

Zakończenie roku szkolnego zbliża się wielkim krokami i uczniowie starają się podwyższyć sobie średnią ocen, jak tylko mogą. W związku z tym wielu z nich zastanawia się, czy ocena z religii (etyki) też się wlicza. Jak się okazuje owszem, ale jest przy tym jedna rzecz, z której mało kto zdaje sobie sprawę.

Więcej ciekawych artykułów o dzieciach znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Dlaczego oceny w szkole są bez sensu?

Rok szkolny 2022/2023 zakończy się w piątek, 23 czerwca, a do tego momentu został już tylko miesiąc. Nauczyciele wystawiają oceny, a uczniowie robią wszystko, aby jak najmocniej podnieść sobie średnią. Jednym ze sposobów jest zdobycie dobrego stopnia z religii bądź etyki, jednak zapominają o jednym szczególe. 

Czy religia (etyka) wlicza się do średniej? Owszem, ale jest jeden szkopuł

Jak czytamy w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, religia i etyka wliczają się do średniej ocen, ale zarazem nie mają żadnego wpływu na promocję do następnej klasy, paragraf 9:

  1. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowanie. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.
  2. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
  3. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.

To oznacza, że otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej z tego przedmiotu nie powoduje nieotrzymania promocji do następnej klasy.

Religia (etyka) wlicza się do średniej ocen. Jak ją obliczyć?

Do średniej ocen wliczają się wszystkie przedmioty szkolne, które są wyliczone na świadectwie. Wyjątkiem są stopnie ze sprawowania oraz zajęć, z których uczeń jest zwolniony - może to być religia, etyka i WF. W takim przypadku średnia jest liczona z mniejszej liczby przedmiotów. A jak ją obliczyć? Bardzo łatwo - należy zsumować oceny ze wszystkich zajęć, na które uczeń uczęszczał, i podzielić przez ich liczbę. To jest tzw. średnia arytmetyczna, w której każdy stopień ma tę samą wagę. W przypadku ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów jest liczona średnia ważona, gdzie każdy stopień ma inną wagę. Zwykle największą mają sprawdziany i kartkówki, a prace domowe i projekty - najmniejszą. 

Więcej o: