Regulamin konkursu "Baw się z dzieckiem"

Jak wybrać odpowiednie zabawki dla dzieci? Napisz, czym kierujesz się podczas zakupów i zyskaj szansę na nagrody. Oto regulamin konkursu:

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Baw się z dzieckiem" zwanego dalej „Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest HABA Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Oskara Kolberga 6, 51-607 Wrocław, a począwszy od dnia 01 października 2022 roku adres: ul. Krakowska 139-155, 50-428 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345365, NIP 8951960672, kapitał zakładowy 550 000,00 zł, zwana dalej „Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na fanpage’u serwisu eDziecko.pl, utrzymywanym w serwisie Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://pl-pl.facebook.com/edzieckopl/, zwanym dalej „Fanpage", w dniach od 30.09.2022 do 20.10.2022.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i 4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na Fanpage’u oraz stronie serwisu eDziecko.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html zwanego dalej „Serwisem".

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające pozostałe warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Udział w Konkursie mogą wziąć użytkownicy serwisu Facebook.com. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani organizowany przez serwis Facebook.com.

Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 30.09.2022 od godziny 09:00 do dnia 20.10.2022 do godziny 23:59 na Fanpage'u pod postem konkursowym zamieścić w komentarzu wypowiedź temat konkursowy opublikowany w poście konkursowym na Fanpage’u tj. „Napisz czym się kierujesz przy wyborze zabawki dla dziecka i dlaczego?".

2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez zamieszczenie komentarza za pomocą funkcji „Komentarz", w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania pracy konkursowej.

3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną pracę, za prawidłowo zgłoszoną i przyjętą do Konkursu uważana będzie jedynie praca konkursowa zgłoszona jako pierwsza do Konkursu.

4. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu. Prace konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. W pracach konkursowych nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej nazwę albo nazwy jej produktów lub ich charakterystykę.

6. Prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronach Fanpage’a, mogą również zostać zamieszczone w związku z Konkursem na stronach Serwisu, a także stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora oraz na profilu Serwisu utrzymywanym w serwisie Instagram.com. Zwycięskie prace konkursowe mogą zostać opublikowane także na stronie serwisu internetowego Fundatora i na profilu Fundatora utrzymywanym w serwisie Facebook.com i Instagram.com.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże:

a) laureata pierwszego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 a);

b) laureata drugiego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określone w § 5 ust. 1 b);

c) laureata trzeciego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określone w § 5 ust. 1 c);

d) czterech laureatów wyróżnień I stopnia, którym zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 d);

e) dwóch laureatów wyróżnień II stopnia, którym zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 e);

f) laureata wyróżnienia III stopnia, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 f);

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. Decyzja jury ma charakter uznaniowy, przy czym wyłaniając nagrodzone prace, jury będzie się kierować w szczególności ich pomysłowością, kreatywnością.

4. Najpóźniej w dniu 28.10.2022 roku Organizator zamieści na Fanpage'u (pod postem konkursowym) wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Facebook.com.

5. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie przekazać Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu dane niezbędne do realizacji prawa do nagrody i weryfikacji tożsamości tj. imię, nazwisko, adres mailowy.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie są:

a) dla laureata pierwszego miejsca zestaw obejmujący:

- Gra planszowa HABA Karuba (149,99 zł),

- Kulodrom Kullerbu – Rajd z liczbami i kolorami (319,99 zł),

- Terra Kids Lornetka z torbą (119,99 zł);

b) dla laureata drugiego miejsca zestaw obejmujący:

- Gra planszowa HABA Dolina Wikingów (119,99 zł),

- Kulodrom Kullerbu – Tor Zakrętas (279,99 zł),

- Terra Kids Zasysacz do owadów (119,99 zł);

c) dla laureata trzeciego miejsca zestaw obejmujący:

- Gra planszowa HABA Księżycowy zamek (149,99 zł),

- Kulodrom Kullerbu – Pościg policyjny (249,99 zł),

- Terra Kids Torba badacza (99,99 zł);

d) dla laureatów wyróżnień I stopnia – po jednej grze planszowej wybranej przez Organizatora spośród następujących: Gra planszowa HABA Karuba (149,99 zł), Gra planszowa HABA HABA 3 x 4 = Pac! (149,99 zł), Gra planszowa HABA Miyabi (149,99 zł), Gra planszowa HABA Księżycowy zamek (149,99 zł);

e) dla laureatów wyróżnień II stopnia – po jednej grze planszowej wybranej przez Organizatora spośród następujących: Gra planszowa HABA The Key – Rabunek w Willi Cliffrock (119,99 zł), Gra planszowa HABA Dolina Wikingów (119,99 zł);

f) dla laureata wyróżnienia III stopnia – Gra planszowa HABA Rzuć kości (69,99 zł).

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem.

3. Nagrody zostaną niezwłocznie przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 4 ust. 5.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach całego Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres bawsiezdzieckiem@gazeta.pl z dopiskiem „Konkurs: Baw się z dzieckiem".

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator").

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: bawsiezdzieckiem@gazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie"); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług informatycznych, a dane laureatów na potrzeby wysyłki nagród oraz publikacji wyników Konkursu Fundatorowi oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie.

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

11. Powyższe postanowienia nie dotyczą przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu Facebook.com przez administratora serwisu Facebook.com.

Copyright © Agora SA