Dokumenty do paszportu dla dziecka, czyli lista poświadczeń niezbędnych do wyrobienia paszportu

Dokumenty do paszportu dla dziecka to te, które opiekunowie małoletniego muszą przedstawić w biurze paszportowym, jeśli chcą uzyskać dla niego dokument umożliwiający wyjazd za granicę.

Jakie dokumenty do paszportu dla dziecka?

Dokumenty do paszportu dla dziecka to zbiór poświadczeń, które opiekunowie muszą skompletować zanim udadzą się do biura paszportowego celem wyrobienia dokumentu dla dziecka. Paszport jest dokumentem, dzięki któremu możemy poruszać się za granicą. Szczególnie ważny jest on w przypadku wyjazdu do krajów spoza strefy Schengen, gdzie istnieje konieczności posiadania go przy sobie. W przypadku, gdy planujemy np. wakacje zagraniczne, warto odpowiednio wcześniej zadbać o przygotowanie dokumentów dla dzieci, bowiem w okresie letnim długość oczekiwania na wydanie ich może ulec wydłużeniu. Jakie dokumenty do paszportu dla dziecka są niezbędne? Lista jest stosunkowo krótka, a sama procedura nieskompolikowana. 

Wniosek o paszport dla dziecka. Co powinien zawierać?

Wniosek o paszport dla dziecka składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni. Istnieje możliwość, aby jeden z rodziców lub opiekunów złożył wspomniany wniosek, jednak wówczas potrzebna jest pisemna zgoda drugiego z rodziców lub ustanowionego opiekuna prawnego. Zgoda ta musi być poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

Wniosek o paszport dla dziecka powinien zawierać jego podstawowe dane takie jak imięk nazwisko, datę i miejsce urodzenia. Konieczne jest także dołączenie aktualnego zdjęcia wykonanego zgodnie z określonymi standardami oraz wniesienie opłaty wynoszącej 30 złotych. 

Zobacz wideo Czy dziecko powinno mieć dużo zajęć dodatkowych?

Paszport dla dziecka. Jakie dokumenty?

Staranie się o paszport dla dziecka wymaga zebrania dokumentów, spośród których najważniejszy jest akt urodzenia dziecka. Oprócz niego rodzice lub opiekunowie prawni powinni wypełnić odpowiedni wniosek, który uzyskać można na miejscu w biurze paszportowym. W przypadku dzieci do lat 5 nie jest konieczne, aby były one obecne przy składaniu wniosku - starsze dzieci muszą pojawić się na miejscu wraz z rodzicami.

Opiekunowie podczas wizyty celem złożenia wniosku o paszport muszą okazać swoje dowody osobiste, a także odpis aktu urodzenia (w przypadku nieustalonego ojcostwa dziecka). Jeżeli dziecko posiada ważny paszport, w takim wypadku nie jest wymagany akt urodzenia dziecka.

Paszport dla dziecka: akt urodzenia

Akt urodzenia w przypadku paszportu dla dziecka jest niezwykle istotnym dokumentem. Wniosek o wydanie paszportu, poparty skróconym odpisem aktu urodzenia, można składać w dowolnym punkcie paszportowym w kraju. Za granicą dokonać tego można w konsulacie, bez względu na miejsce zameldowania. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają:

  • rodzice
  • ustanowieni przez sąd opiekunowie
  • jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

Zgoda na wydanie paszportu dla małoletniego przez opiekuna prawnego lub rodzica może zostać złożona w formie elektronicznej. Możliwe jest to jednak tylko w sytuacji, gdy rodzic posiada kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany. W przypadku, gdy o paszport dla dziecka występuje opiekun prawny, należy przedłożyć do wglądu zaświadczenie z sądu o ustanowieniu opieki nad małoletnim.

Paszport dla dziecka bez dowodu osobistego

Procedury wydawania paszportów dla małoletnich są bardzo jasne i klarowne. Urzędnicy bardzo przestrzegają wszelkich obowiązujących reguł, gdyż nieopatrzne wydanie paszportu może doprowadzić do sytuacji, w której dziecko zostanie uprowadzone z kraju. Dlatego też paszport dla dziecka bez dowodu osobistego rodzica nie zostanie wydany, co więcej nie posiadając ważnego dokumentu tożsamości rodzic lub opiekun prawny nie będzie mógł nawet wnioskować o wyrobienie dokumentu paszportowego dla małoletniego. 

Paszport dla dziecka bez polskiego aktu urodzenia

Coraz częściej dochodzi do sytuacji, kiedy rodzice ubiegają się o paszport dla dziecka bez polskiego aktu urodzenia. Może do tego dojść np. w sytuacji kiedy dziecko przyjdzie na świat poza granicami naszego kraju. W takim wypadku konsul może wydać dziecku paszport bez zamieszczenia w nim numeru PESEL. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w kraju nie ma możliwości otrzymania następnego paszportu bez numeru PESEL. Konieczne jest w pierwszej kolejności wystąpienie o nadanie małoletniemu wyżej wspomnianego numeru, który jest niezwykle istotny biorąc pod uwagę wiele kwestii formalnych, np. korzystanie z publicznej służby zdrowia, pobieranie świadczeń socjalnych etc. 

Zobacz też: Wakacje z dzieckiem - w kraju czy za granicą? [OPINIE MATEK]

Więcej o:
Copyright © Agora SA