Ekwiwalent za urlop 2021 to prawo każdego pracownika. Ale jest jeden haczyk

Aby otrzymać ekwiwalent za urlop, należy jednak spełnić jeden warunek. Ekwiwalent za urlop 2021 przysługuje każdemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracy. Jak go wyliczyć?

Ekwiwalent za urlop 2021 - komu przysługuje?

Pandemia sprawiła, że nie wybieramy tak chętnie jak zwykle dni urlopowych. Kiedy mamy perspektywę siedzenia w domach, wolimy pracować i oszczędzić dni urlopowe. Nie zawsze jednak pracodawca się na to zgadza. Niekiedy chce nam wypłacić ekwiwalent za urlop. Podobnie sprawa się ma, gdy zmieniamy pracę. W przypadku rozwiązania umowy, niewykorzystany urlop także powinniśmy otrzymać w formie ekwiwalentu za urlop 2021.

Ekwiwalent za urlop 2021 - współczynnik ekwiwalentu

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop 2021? Należy wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy:

§ 14 Rozporządzenia – Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, zwany dalej „ekwiwalentem”, ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15-19.

§ 15 Rozporządzenia – Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

§ 16 Rozporządzenia:

  • Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.
  • Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

§ 17 Rozporządzenia – Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.

§ 18 Rozporządzenia – Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:

  • dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na podstawie § 15–17 przez współczynnik, o którym mowa w § 19, a następnie,
  • dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie,
  • mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.
Zobacz wideo Co zrobić, gdy biuro podróży upada?

Podsumowując, aby ustalić wysokość współczynnika ekwiwalentu za urlop na 2021 rok, należy wykonać następujące działanie:

[365 dni - (52 niedziele + 52 soboty + 9 dni świątecznych)]: 12 = 252:12 = 21,00

21,00 × wymiar etatu.

Więcej o: