Specjalny zasiłek opiekuńczy to nie to samo co dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje m.in. osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także niektórym małżonkom. Należy jednak pamiętać, że specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem uzależnionym od niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Jak czytamy na stronie gov.pl, w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r. Ile wynosi specjalny zasiłek opiekuńczy? Od 1 listopada 2018 r. jego wartość to 620 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy. Limit dochodu 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane jest na dany okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Należy jednak pamiętać, że specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem uzależnionym od niepełnosprawności. Jeżeli zatem orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to prawo zasiłku ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.