Zasiłek pielęgnacyjny nie jest tym samym, co dodatek pielęgnacyjny. Przysługuje tylko w określonych przypadkach

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wyjaśniamy, komu i na jakich zasadach przysługuje.

Wiele osób myli dodatek pielęgnacyjny z zasiłkiem pielęgnacyjnym, ale są to zupełnie inne pojęcia. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, którym przyznano emeryturę lub rentę. Mogą ubiegać się o niego osoby całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji albo takie, które ukończyły 75 lat. Dodatek pielęgnacyjny 2021 jest przyznawany danej osobie na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS-u. W takim orzeczeniu lekarz stwierdza całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji pacjenta. Natomiast zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie rodzinne, wypłacane przez ZUS rodzicom lub opiekunom dziecka niepełnosprawnego, lub seniora, który ma więcej niż 75 lat. Pozwala on na pokrycie kosztów (całościowo lub częściowo) związanych z opieką nad taką osobą oraz leczeniem i rehabilitacją. 

Zasiłek pielęgnacyjny - komu przysługuje?

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie gov.pl, wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie, a dodatku pielęgnacyjnego 229,91 zł miesięcznie.

Świadczenie to przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

Konferencja prasowa ministra zdrowia. Adam Niedzielski ogłosił ogólnopolski lockdownKonferencja prasowa ministra zdrowia. Adam Niedzielski: Decyzje o kolejnych restrykcjach będą miały charakter ogólnopolski

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • w sytuacji, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Żeby móc skorzystać ze świadczenia, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Można to zrobić osobiście, w urzędzie gminy lub miasta, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia. Do wniosku trzeba będzie dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia (lub inny dokument potwierdzający wiek), a także  orzeczenie o niepełnosprawności, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wymienionych dokumentów nie muszą pokazywać osoby, które skończyły 75 lat.

Kiedy wypadają święta wielkanocne?Obostrzenia w kościołach. Niedzielski: Jeśli sytuacja jeszcze się pogorszy, to będziemy się nad tym zastanawiać

Zobacz wideo Leki przeciwbólowe w trakcie porodu. Czy z nich korzystać? Jak się przygotować?
Więcej o: