Rozwód z orzeczeniem o winie: jakie warunki muszą być spełnione?

Rozwód z orzeczeniem o winie to sprawa wyjątkowo trudna i przykra dla obu stron postępowania. Co jest konieczne do złożenia pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie?

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie: jak napisać?

Rozwód, bez względu na okoliczności, jest wydarzeniem trudnym i pociągającym za sobą nieodwracalne konsekwencje. O ile w większości przypadków rozwodzący się małżonkowie dochodzą do względnego porozumienia, to jednak w niektórych sytuacjach, gdy za rozpad pożycia małżeńskiego odpowiada jeden z nich, ten drugi ma prawo dochodzić swoich praw przed sądem. Wówczas konieczne jest złożenie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie partnera. 

Trzeba to jednak bardzo dobrze przemyśleć, gdyż zazwyczaj tego typu sprawy trwają bardzo długo. Jest to spowodowane koniecznością ustalenia wszelkich okoliczności i faktycznego dowiedzenia winy jednej z osób. Dodatkowo dochodzi kwestia pojęcia "winy". Nie wszystko bowiem może być przez sąd zakwalifikowane jako przyczyna rozpadu małżeństwa. Małżonek musi podejmować takie działanie, które narusza jego obowiązki małżeńskie lub jest sprzeczne z normami prawnymi, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Jednocześnie małżonek winny musi być w pełni świadomy szkodliwości podejmowanych przez niego działań.

Do orzeczenia rozwodu z winy jednego partnera dochodzi zazwyczaj w przypadku:

 • zdrady małżeńskiej
 • uzależnienia 
 • zatajenia choroby psychicznej
 • stosowania przemocy.

Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie? Oczywiście, można skorzystać z pomocy radcy prawnego specjalizującego się w prawie rodzinnym. Można to także zrobić samodzielnie:

 • Pozew o rozwód jest pismem oficjalnym, dlatego ważne jest zachowanie odpowiedniej formy. Przede wszystkim musi on być skierowany do właściwego sądu. Powinien zawierać też szczegółowe dane obu małżonków, których będzie dotyczyć sprawa (imiona i nazwiska małżonków, adresy zamieszkania, numery PESEL).
 • Kolejnym ważnym elementem jest określenie żądania. Tu trzeba także zaznaczyć, czy rozwód ma być orzeczony ze wskazaniem winy czy bez.
 • Ostatnim elementem, który musi zostać zawarty w pozwie o rozwód z orzeczeniem o winie jest prawidłowe uzasadnienie. Musi ono określić dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. W nim należy też odwołać się do konkretnych dowodów, które potwierdzą taki stan. W uzasadnieniu warto nakreślić to, jak wygląda sytuacja majątkowa małżonków. Tu można także zawrzeć żądanie alimentów na małoletnie dzieci ze wskazaniem ich szczególnych potrzeb.

Zobacz też: Rodzice rozstają się zaskakująco szybko po narodzinach dziecka. Oszacowano kiedy

Jak złożyć pozew o rozwód, aby nie został odrzucony przez sąd?

Pozew rozwodowy należy złożyć w sądzie okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, pod warunkiem, że jedno z nich tam nadal przebywa. Jeżeli małżonkowie nie mają takiego, pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. 

Od wniesionego pozwu istnieje konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł. Jeżeli powód nie jest w stanie ponieść kosztów może wnioskować o zwolnienie od kosztów sądowych.

Rozwód z orzeczeniem o winie: jak wygląda ustalenie winy?

Sąd rozstrzygając w sprawie rozwodowej może orzec, że:

 • żaden z małżonków nie ponosi winy za rozpad małżeństwa
 • oboje ponoszą winę po równo
 • jedno z nich jest winne rozpadowi małżeństwa.

Aby do tego doszło oboje małżonków musi przedstawić konkretne dowody, zeznania świadków itp., które będą potwierdzały ich wersję wydarzeń. To właśnie proces ustalanie winy sprawia, że tego typu sprawy rozwodowe mogą ciągnąć się latami. Co gorsza, mogą zostać rozstrzygnięte na niekorzyść powoda jeśli pozwany zdoła wykazać, że nie tylko on ponosi winę za zaistniałą sytuację.

Zobacz wideo Justyna Żyła o reakcji dzieci na rozwód

Rozwód z orzeczeniem o winie: konsekwencje dla stron

Orzeczenie przez sąd winy jednego z małżonków za rozpad małżeństwa nie jest tylko moralnym zadośćuczynieniem, w kierunku osoby która właściwie wywiązywała się ze swoich małżeńskich obowiązków. Rozwód z orzeczeniem o winie pociąga za sobą także konkretne prawne konsekwencje. Przede wszystkim:

 • osoba, która jest winna rozpadu związku, a jednocześnie to ona żąda rozwodu, nie otrzyma go bez zgody drugiego współmałżonka
 • może mieć wpływ na kwestie władzy rodzicielskiej, jeśli małżonkowie posiadają dzieci - sąd będzie musiał rozpatrzyć czy winny współmałżonek jest w stanie sprawować we właściwy sposób opiekę nad małoletnimi dziećmi
 • osoba, o której winie orzeczono nie ma prawa domagać się od współmałżonka alimentów; z kolei osoba niewinna ma prawo żądać alimentów od męża/żony

Zobacz też: Podział majątku - jak przebiega i na jakich zasadach się opiera?

Więcej o: