Urlop wychowawczy 2020: wniosek, czas trwania, świadczenia

Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. Sprawdź, ile trwa urlop wychowawczy 2020 i jak o niego wnioskować.

Wniosek o urlop wychowawczy 2020: jak powinien wyglądać?

W 2020 roku ustawodawca nie przewidział wprowadzania zmian w związku z funkcjonowaniem urlopu wychowawczego. Oznacza to, że jego wymiar i zasady udzielania nie ulegają modyfikacjom. Urlop wychowawczy jest jednym z przywilejów związanych z rodzicielstwem. Przysługuje on osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, które posiadają udokumentowany co najmniej 6-miesięczny staż pracy. Zaznaczyć należy, że urlop ten nie jest obowiązkowy - nie ma więc konieczności wykorzystywania go. Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek do pracodawcy o udzielenie urlopu wychowawczego. I tu ważne jest dotrzymanie terminu, bowiem wniosek musi wpłynąć w formie pisemnej do pracodawcy na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. W przypadku, gdy pracownik spóźni się, wówczas pracodawca udziela urlopu z upływem 21 dni od daty złożenia wniosku. Pracownik może także zmienić zdanie co do korzystania z przysługującego mu wolnego - musi jednak wycofać wniosek nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. 

Większość firm i zakładów pracy posiada gotowe druki wniosków o urlop wychowawczy. Jeśli jednak takowy nie istnieje, wówczas należy napisać go samodzielnie. Ważne, aby we wniosku zawrzeć następujące dane:

  • imię i nazwisko pracownika
  • imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część
  • okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część
  • wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko
  • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Do wniosku najczęściej trzeba dołączyć kopię aktu urodzenia dziecka, a także oświadczenie drugiego rodzica o tym, że rezygnuje on z urlopu na rzecz małżonka/partnera. 

Zobacz też: Urlop wychowawczy. Komu przysługuje? Jak złożyć wniosek? Czy urlop wychowawczy wlicza się do emerytury?

Ile trwa urlop wychowawczy i jak należy go podzielić?

Ile trwa obecnie urlop wychowawczy? Wymiar urlopu na dziecko wynosi 36 miesięcy. Uregulowania prawne mówią jednak o konieczności jego podziału między rodziców. Co to oznacza? Otóż matka lub ojciec mogą wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy - jeden miesiąc musi pozostać dla drugiego rodzica. Podziału można dokonać w dowolny sposób - ustawodawca tego nie narzuca. Co ważne, rodzice mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego. Wymiar urlopu można podzielić maksymalnie na pięć części. Nie muszą one następować bezpośrednio po sobie. Ważne jest jednak, że można z niego skorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 6 roku życia - w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 18 roku życia. 

Istnieje także odstępstwo od reguły podziału urlopu między rodzicami. Jeden rodzic może wykorzystać pełny wymiar 36 miesięcy w przypadku, gdy:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje
  • drugi rodzic został pozbawiony praw rodzicielskich, zostały mu one zawieszone lub ograniczone.

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Najczęściej pojawiające się pytanie odnośnie urlopu wychowawczego to, czy jest on płatny? Otóż w przeciwieństwie do urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego, urlop wychowawczy jest świadczeniem bezpłatnym.

Ustawodawca przewidział formę wsparcia w tym okresie tylko dla rodzin o niskim statusie materialnym. Im przysługuje tzw. zasiłek wychowawczy. Jego kwota wynosi 400 zł. Zasiłek wychowawczy przysługuje tylko rodzinom, w których dochód po przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł.

Okres pobierania świadczenia wynosi 24 miesiące w przypadku opieki nad jednym dzieckiem, 36 miesięcy - jeśli zajmujemy się dwójką dzieci, do 72 miesięcy - w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zobacz wideo Urlopy dla rodziców - co oferuje państwo?

Czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?

Urlop wychowawczy jest przywilejem pracownika. Pracodawca, otrzymując wniosek o jego udzielenie nie może odmówić. Co więcej, podczas jego trwania nie może wręczyć pracownikowi wypowiedzenia. Ważnym aspektem dla rodziców jest także to, że urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy. 

Zobacz też: Powrót mamy do pracy - kilka cennych wskazówek, które ułatwią wam życie

Więcej o:
Copyright © Agora SA