500 plus na każde dziecko wypłacane bez żadnych problemów? Czasem trzeba "trochę" poczekać

500 plus od 1 lipca 2019 przysługuje na każde dziecko, zniesiono kryterium dochodowe. Nie zawsze jednak świadczenie przyznawane jest "z urzędu". Co w sytuacji, gdy jedno z rodziców pracuje poza granicami Polski?

500 plus otrzymamy, gdy złożymy wniosek o świadczenie. W zależności od tego, w jakim terminie to zrobimy, dostaniemy je z wyrównaniem lub od miesiąca, w którym o nie wnioskowaliśmy. Od momentu, gdy 500 plus przysługuje na każde dziecko i nie ma już kryterium dochodowego, nie musimy martwić się dodatkowymi dokumentami.

Sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy rodzice (lub jedno z nich) pracuje za granicą. Wtedy sprawa wypłaty 500 plus nie jest już taka oczywista, a urzędy wymagają dodatkowych formalności. "Gazeta Wyborcza" opisuje sprawę mieszkanki Poznania, która wciąż czeka na wypłatę świadczenia, o które wnioskowała w lipcu ubiegłego roku. Poznanianka ma 15-letnią córkę, a tata dziewczynki pracuje za granicą. Kobieta została poproszona o uzupełnienie dokumentów. Zrobiła to i nastąpiła cisza.

500 plus na każde dziecko a praca za granicą

Jak informuje ministerstwo, warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do świadczenia z programu Rodzina 500 plus jest posiadanie przez obywateli polskich faktycznego miejsca zamieszkania w trakcie pobierania świadczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jeden z rodziców mieszka wraz z dziećmi w Polsce, a drugi pracuje za granicą w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii. Wówczas prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest w oparciu o unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jak to wygląda?

Zasady postępowania znajdziemy w Podręczniku dla samorządów, opublikowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeden z opisywanych tam przykładów dotyczy sytuacji, gdy małżeństwo pracuje za granicą i tam pobiera zasiłek rodzinny na dzieci, które przebywają pod opieką dziadków w Polsce. Wtedy - zgodnie z przepisami unijnymi, które mówią o tym, że pierwszeństwo w wypłacie świadczeń rodzinnych ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa - nie należy się 500 plus. Na mieszkające w Polsce dzieci możemy jedynie otrzymać tzw. dodatek dyferencyjny. Przyznawany jest, gdy kwota świadczeń wypłacanych za granicą jest niższa od kwoty świadczeń należnych w Polsce.

Jeszcze inaczej jest w momencie, gdy tylko jedno z rodziców pracuje poza Polską. Jeśli rodzice pracują w dwóch różnych państwach, pod uwagę brane jest miejsce zamieszkania dzieci. Jeśli mieszkają w Polsce i tu pracuje jedno z rodziców - przysługuje prawo do 500 plus. Z kolei państwo, w którym pracuje drugi rodzic, może wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny.

Jak czytamy na stronie powroty.gov.pl, od 1 stycznia 2018 r. sprawy z zakresu koordynacji świadczeń obsługują wojewodowie. W związku z tym, indywidualne kwestie związane z wypłatą 500 plus rozstrzygane są we właściwym Urzędzie Wojewódzkim.

Jeśli zachodzą wątpliwości w sprawie wypłaty świadczenia, wnioskujący są proszeni o dostarczenie dodatkowych dokumentów, które poświadczą prawo do otrzymania 500 plus. Ile czasu urząd ma na ich rozpatrzenie? Zapytaliśmy o to ministerstwo, poniżej odpowiedź, którą otrzymaliśmy.

"Zamieszkanie i zatrudnienie jednego z rodziców dziecka w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii powoduje, że do rozstrzygnięcia wniosku o świadczenie wychowawcze (500+), złożonego w Polsce, stosuje się nie tylko przepisy krajowe, ale również regulacje unijne (rozporządzenia 883/2004 oraz 987/2009). Powyższe wyklucza możliwość samodzielnego dokonania wyboru państwa, z którego świadczenia dla dziecka będą pobierane oraz uniemożliwia pobieranie ich w pełnej wysokości w dwóch państwach jednocześnie.

Natomiast kluczowa, dla wskazania państwa właściwego do wypłaty świadczeń jest informacja o miejscu pracy rodziców.

W pierwszej kolejności świadczenia przyznawane są z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, następnie - z tytułu otrzymywania emerytury lub renty, i w ostatniej kolejności - na podstawie miejsca zamieszkania. Oznacza to, że jeśli rodzice pracują w różnych krajach, prawo do świadczenia, przyznane zostanie w pierwszej kolejności tam, gdzie mieszka dziecko. Jeśli zaś matka mieszkająca z dzieckiem w Polsce, nie jest aktywna zawodowo, świadczenia na dziecko zostaną wypłacone w kraju, w którym pozostaje aktywny zawodowo ojciec. Przepisy unijne nie pozwalają na pobieranie jednocześnie pełnej kwoty świadczeń rodzinnych w dwóch państwach członkowskich, co wynika z zakazu kumulacji świadczeń o charakterze rodzinnym. Jednocześnie, jeśli świadczenia przewidziane w państwie pierwszeństwa są niższe, niż w państwie właściwym do wypłaty w drugiej kolejności wypłaci ono różnicę (tzw. dodatek dyferencyjny), aby świadczenia na dziecko wypłacone zostały w najwyższej możliwej wysokości.

Cała procedura wymaga od wnioskodawcy dostarczenia do wniosku pełnych informacji o sytuacji całej rodziny i współpracy z urzędem na każdym etapie postępowania. Takie postępowanie bywa często rozbudowane i wiązać się może z koniecznością zebrania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. Należy tu podkreślić, iż współpraca obywatela z urzędem jest istotnym elementem wpływającym na czas potrzebny na wydanie rozstrzygnięcia w sprawie, gdyż dopiero złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów, pozwoli na przeprowadzenie postępowania i wydanie rozstrzygnięcia w sprawie uprawnienia do świadczeń. Dodatkowo instytucja polska wymienia informacje o wnioskodawcy i członkach jego rodziny z drugim zainteresowanym państwem. W Polsce, funkcję instytucji właściwych do rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w oparciu o regulacje unijne, pełnią Urzędy Wojewódzkie.

Rozstrzygnięcia w sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze, powinny być, co do zasady, wydawane w terminach przewidzianych przepisami wewnętrznymi. Należy jednak podkreślić, że postępowanie w sprawach, w których mają zastosowanie nie tylko przepisy krajowe, ale także regulacje unijne, jest rozbudowane i niekiedy długotrwałe. W sytuacji skomplikowanej, niejednokrotnie istnieje potrzeba zebrania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, co wpływa na termin załatwienia sprawy. Ponadto, w sprawie muszą wypowiedzieć się dwa zainteresowane państwa, a brak terminowego rozstrzygnięcia, może być spowodowany oczekiwaniem na odpowiedź, z instytucji drugiego kraju, który zgodnie z przepisami unijnymi ma na to trzy miesiące. Należy zatem jeszcze raz podkreślić, iż współpraca wnioskodawcy z urzędem może mieć istotny wpływ na przyspieszenie procedur.

Więcej informacji wraz z konkretnymi przykładami można znaleźć tutaj".

500 plus nie jest jedynym świadczeniem, jakie państwo oferuje rodzicom. Na co jeszcze mogą liczyć?

Zobacz wideo

500 plus: co to za świadczenie

500 plus to potoczne określenie programu "Rodzina 500+", który wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 lipca 2019 świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na rok, aby przedłużyć wypłaty musimy złożyć kolejny wniosek. Możemy zrobić to stacjonarnie (m.in. w Urzędach Dzielnic i Urzędach Gmin czy w Ośrodkach Pomocy Społecznej) lub przez internet (przez portal Emp@tia, PUE ZUS lub za pomocą bankowości elektronicznej). Świadczenie jest wypłacane co miesiąc, aż do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat (lub gdy nie złożymy wniosku). 500 zł, które otrzymujemy jest kwotą nieopodatkowaną. Przydatne informacje znajdziecie tutaj: 500 plus 2020. Siedem rzeczy, które należy wiedzieć o świadczeniu wychowawczym

Więcej o: