Rozwód i co dalej - formalności, rady i wskazówki

Rozwód i co dalej to pytanie, które zadają sobie zarówno ci bardzo poważnie o nim myślący, jak też także osoby, które są już w trakcie tego procesu.

Rozwód i co dalej - książka, która pomaga rozwodnikom

"Rozwód i co dalej" autorów: Marcin Dietrich, Ryszard Janoś i Robert Pawłowski, stanowi poradnik, zawierający wiele bardzo ważnych kwestii okołorozwodowych. Będzie przydatny w załatwieniu tego typu spraw i pomoże w uświadomieniu, jak wiele spraw należy przemyśleć i uregulować, zanim dojdzie do rozstania między małżonkami. Książka zahacza o aspekty psychologiczne, tłumaczy wiele trudnych kwestii i udziela rad. Uczy, że podczas rozstania z małżonkiem nie należy kierować się jedynie emocjami. Rozważając rozstanie trzeba mieć wiedzę o konsekwencjach takiego wyboru i powinno się przeanalizować, jak on wpłynie na przyszłość i jak zmieni się sytuacja życiowa rodziny po formalnym rozstaniu. Ta pozycja ma bardzo dobre opinie na rynku i rodzice polecają ją sobie wzajemnie.

Rozwód a wpływ na dziecko

Reakcja dziecka na rozwód rodziców jest przede wszystkim uzależniona od zachowania i podejścia rodziców. Muszą oni pamiętać, że nawet po rozstaniu dziecku trzeba zapewnić odpowiednią ilość kontaktu z obojgiem rodziców. Rodzice nie powinni wypowiadać się negatywnie o drugim współmałżonku. Dziecko nie powinno być świadkiem kłótni rodziców, a już na pewno nie może stanowić karty przetargowej w ich sporze. Dziecko musi czuć się bezpieczne i kochane,  pewnie i swobodnie w wyrażaniu swoich emocji. Musi wiedzieć, że mimo tego, że rodzice się rozstali, ma wsparcie ich obojga.

Pary z 50-letnim stażem zdradzają sekrety udanego związku.

Zobacz wideo

Rozwód - formalności:

Jeśli małżonkowie chcą się rozwieść, muszą złożyć do sądu pozew o rozwód. Struktura tego dokumentu jest ściśle określona - ma odpowiednią formę. Co powinien zawierać pozew o rozwód?

1.Określenie sądu

Składając pozew trzeba w nim uwzględnić sąd, w którym składamy pozew. Jest to sąd okręgowy, w okręgu którego małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali - pod warunkiem, że choć jedno z rodziców wciąż tam przebywa. Inaczej sprawa wygląda w sytuacji, gdy małżonkowie nie posiadają takiego samego miejsca zamieszkania. W tym wypadku pozew powinien być wniesiony do sądu okręgowego odpowiedniego do miejsca zamieszkania pozwanego (czyli tego, przeciwko któremu zostaje wniesiony). Jeśli nie jest możliwe ustalenie miejsca zamieszkania w wyżej wskazany sposób, to pozew należy wnieść do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda (czyli małżonka wnoszącego pozew).

2.Określenie stron postępowania

Przygotowywanie pozwu powinno się rozpocząć od określenia stron oraz podania ich danych, takich jak: imiona i nazwiska małżonków, numer PESEL, aktualny adres zamieszkania oraz wykonywane przez nich zawody.

3.Wskazanie żądania powoda 

W pozwie należy dokładnie określić, jakie żądania stawia powód (czyli osoba domagająca się orzeczenia rozwodu). Powód może żądać rozwodu z orzeczeniem winy. Zawsze powinno się jednak doprecyzować, z czyjej winy ma zostać orzeczony rozwód. Rozwód może również zostać orzeczony bez winy, jeśli małżonkowie wystąpią z takim wnioskiem, a sąd się do tego przychyli.

4.Uzasadnienie pozwu 

Pozew należy dobrze uargumentować, dlatego powinien dokładnie określać przyczynę rozpadu małżeństwa. Dodatkowo należy przedstawić materiał dowodowy, którym mogą być: zeznania świadków, a także dowody z dokumentów, jak np.: billing połączeń telefonicznych, korespondencja mailowa lub SMSowa, wynik obdukcji lekarskiej, etc.). Pozew powinien także zawierać informacje o sytuacji majątkowej małżonków i potrzebach dzieci, jeżeli pojawia się żądanie alimentów plus liczba, wiek oraz płeć dzieci).

5.Niezbędne załączniki

Składając pozew nie wolno zapominać o wymaganych załącznikach. Są to takie dokumenty, jak: akt małżeństwa, skrócone akty urodzenia wspólnych dzieci małżonków, zaświadczenia o zarobkach małżonków i odpis pozwu.

6.Gdzie złożyć pozew?

Złożenie pozwu odbywa się bezpośrednio w sądzie okręgowym lub można go przesłać do sądu pocztą. Powinien być złożony w kilku egzemplarzach - w tylu, by sąd ,a także pozwany otrzymali po jednym egzemplarzu. Każdy egzemplarz musi zawierać komplet załączników (jego kopie). Jeśli pozew jest składany w biurze podawczym sądu, to urzędnik przyjmujący dokumentację na jednej kopii (dla powoda) poświadcza ten fakt i przystawia datę złożenia.

7.Koszty rozwodu

Składając pozew rozwodowy trzeba wziąć pod uwagę koszty związane z procedurą. Za złożenie w sądzie pozwu należy zapłacić 600 zł i jest to opłata stała. Na dodatkowe koszty składają się: opłaty sądowe i wydatki, wynagrodzenie dla ewentualnego pełnomocnika, a także koszty strony (np. dojazdu do sądu, utraconego zarobku itd.).

Więcej o: