1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Świadczenia rodzinne 2020 - rodzaje, wysokość, wnioski

Świadczenia rodzinne to grupa zaświadczeń która obejmuje m. in. zasiłek rodzinny, czy świadczenia opiekuńcze. Jakie jeszcze występują świadczenia rodzinne? Kto sie może o nie ubiegać i ile wynoszą w 2020 roku?

Świadczenia rodzinne 2020 – rodzaje

Świadczenia rodzinne obejmują :

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenia opiekuńcze,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • Zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13,
 • świadczenie rodzicielskie.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek ma na celu częściowe pokrycie kosztów wynikających z utrzymania dziecka. Otrzymuję się go do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, ukończenia przez dziecko nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia), lub do 24 roku życia dziecka, jeśli kontynuuję naukę w szkole lub na uczelni wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wysokość zasiłku wynosi miesięcznie :

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 rok życia.

Prawo do zasiłku przysługuję:

 • rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (jeśli wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobieniu dziecka),
 • osobie uczącej się (jeśli jest osobą pełnoletnią, niepozostającą pod opieka rodziców w związku z ich śmierci lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

W związku z urodzeniem dziecka, przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Od 1 stycznia 2013 roku jest ona przyznawana matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu, jeśli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00 zł netto.

Wniosek o wpłatę jednorazowej zapomogi trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie nie jest objęte opodatkowaniem i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziców. Przysługuje w wysokości 1000 zł :

 • matce lub ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu ( jeżeli wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobieniu dziecka), do ukończenia siódmego roku życia przez dziecko lub do ukończenia 10 roku życia dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego,
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, do zakończenia siódmego lub 10 roku życia dziecka,
 • osobie która przysposobiła dziecko, do zakończenia siódmego lub 10 roku życia dziecka.

Świadczenie przysługuje przez okres :

 • 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,  przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
 • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
 • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
 • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13

Zasiłek dotyczy osób opiekujących się dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności i przysługuje osobom które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna wynosi 520 zł miesięcznie. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Kiedy i gdzie składać wniosek o 300+?

Zobacz wideo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze dzielą się na : zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – przysługuje osobom na których kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży  obowiązek alimentacyjny oraz małżonkom jeśli nie podejmują zatrudnienia lub rezygnują z zatrudnienia i podjęcia się pracy zarobkowej. Wynosi 620 zł miesięcznie i jest przyznawany jeśli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł netto.

Świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje :

 • matce lub ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
 • innym osobom, na których Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje tylko jeśli opiekunowie nie podejmują lub rezygnują z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności. Od stycznia 2019 wynosi 1583 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny -  przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek przyznaje się w celu częściowego pokrycia kosztów wynikających z pomocy osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji i wynosi 215,84 zł miesięcznie. Nie przysługuje on osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.