Świadczenia rodzinne 2020 - rodzaje, wysokość, wnioski

Świadczenia rodzinne to grupa zaświadczeń która obejmuje m. in. zasiłek rodzinny, czy świadczenia opiekuńcze. Jakie jeszcze występują świadczenia rodzinne? Kto sie może o nie ubiegać i ile wynoszą w 2020 roku?

Świadczenia rodzinne 2020 – rodzaje

Świadczenia rodzinne obejmują :

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenia opiekuńcze,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • Zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13,
 • świadczenie rodzicielskie.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek ma na celu częściowe pokrycie kosztów wynikających z utrzymania dziecka. Otrzymuję się go do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, ukończenia przez dziecko nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia), lub do 24 roku życia dziecka, jeśli kontynuuję naukę w szkole lub na uczelni wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wysokość zasiłku wynosi miesięcznie :

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 rok życia.

Prawo do zasiłku przysługuję:

 • rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (jeśli wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobieniu dziecka),
 • osobie uczącej się (jeśli jest osobą pełnoletnią, niepozostającą pod opieka rodziców w związku z ich śmierci lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

W związku z urodzeniem dziecka, przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Od 1 stycznia 2013 roku jest ona przyznawana matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu, jeśli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00 zł netto.

Wniosek o wpłatę jednorazowej zapomogi trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie nie jest objęte opodatkowaniem i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziców. Przysługuje w wysokości 1000 zł :

 • matce lub ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu ( jeżeli wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobieniu dziecka), do ukończenia siódmego roku życia przez dziecko lub do ukończenia 10 roku życia dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego,
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, do zakończenia siódmego lub 10 roku życia dziecka,
 • osobie która przysposobiła dziecko, do zakończenia siódmego lub 10 roku życia dziecka.

Świadczenie przysługuje przez okres :

 • 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,  przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
 • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
 • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
 • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13

Zasiłek dotyczy osób opiekujących się dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności i przysługuje osobom które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna wynosi 520 zł miesięcznie. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Kiedy i gdzie składać wniosek o 300+?

Zobacz wideo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze dzielą się na : zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – przysługuje osobom na których kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży  obowiązek alimentacyjny oraz małżonkom jeśli nie podejmują zatrudnienia lub rezygnują z zatrudnienia i podjęcia się pracy zarobkowej. Wynosi 620 zł miesięcznie i jest przyznawany jeśli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł netto.

Świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje :

 • matce lub ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
 • innym osobom, na których Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje tylko jeśli opiekunowie nie podejmują lub rezygnują z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności. Od stycznia 2019 wynosi 1583 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny -  przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek przyznaje się w celu częściowego pokrycia kosztów wynikających z pomocy osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji i wynosi 215,84 zł miesięcznie. Nie przysługuje on osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.