Urlop macierzyński 2020: wymiar, wniosek, wynagrodzenie

Urlop macierzyński w 2020 roku dalej będzie obowiązkowy i będzie przysługiwał każdej pracownicy, bez względu na to jakim rodzajem umowy jest zobowiązana. Co jeszcze przyszłe mamy powinny wiedzieć o urlopie macierzyńskim w nowym roku?

Urlop macierzyński 2020 - zmiany

Ostatnie modyfikacje w urlopie macierzyńskim zostały wprowadzone w 2016 roku. Zmieniono wtedy zasady dotyczące przyznawania zasiłku macierzyńskiego i zniknął dodatkowy urlop macierzyński, który został włączony do urlopu rodzicielskiego. Oznacza to, że w 2020 wszystkie mamy będą mogły pójść na urlop macierzyński na takich samych zasadach, jak w poprzednim roku.

Urlop macierzyński - wymiar

Długość urlopu jest zależna od liczby urodzonych dzieci, podczas jednego porodu i wynosi :

 • 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka,
 • 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci,
 • 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci,
 • 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci,
 • 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.

Po porodzie każda matka ma do wykorzystania obowiązkowy, 14 tygodniowy urlop. Kobieta ma prawo go podzielić i wykorzystać do sześciu tygodni przed samym porodem. Musi wtedy złożyć wniosek do pracodawcy, łącznie z zaświadczeniem od lekarza o przewidywanej dacie porodu. Sześć tygodni urlopu macierzyńskiego ma prawo przejść też na ojca dziecka, pod warunkiem, że jest on ubezpieczony. Wtedy matka może wcześniej wrócić do pracy.

Urlop macierzyński - wniosek

Matka nie musi składać wniosku o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego. Należy tylko zanieść skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci do pracodawcy. Do ZUS należy też zanieść dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Jeśli chodzi o urlop rodzicielski, wniosek trzeba złożyć co najmniej 21 dni przed jego rozpoczęciem. Żeby zrezygnować z części lub całości urlopu rodzicielskiego należy poprosić pracodawcę o zgodę na wcześniejszy powrót do pracy.

Urlop macierzyński - wynagrodzenie

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym. W szczególnych przypadkach może być on wypłacany ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi rodziny. Podczas urlopu macierzyńskiego, kobieta otrzymuje zasiłek w wysokości:

 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku,
 • 80 proc. podstawy wymiaru za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, w przypadku gdy pracownica złoży wniosek nie później niż 21 dni po porodzie, o udzielenie po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego. 

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi :

 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzonych miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy. Należy od tego odliczyć potrącone przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne,
 • dla kobiety, która nie jest  pracownikiem, przeciętny miesięczny dochód, od którego odpłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe za okres 12 miesięcy, przed miesiącem w którym osoba idzie na urlop. Od tej kwoty należy odjąć 13,71 proc. 

Szczegółowe informacje dotyczące obliczania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego znajdziecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia rodzicielskie

Przysługuje od 1 stycznia 2016 roku i ma być wypłacane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o takie świadczenie. Przysługuje osobie, która nie ma uprawnień do zasiłku macierzyńskiego ani do świadczeń pozaubezpieczeniowych związanych z macierzyństwem lub rodzicielstwem.

Wypłacane jest w stałej kwocie 1000 zł miesięcznie i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Szczegóły dotyczące świadczeń rodzicielskich udostępniono na stronie ZUS.

Urlop macierzyński a zwolnienie z pracy

Kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim nie może zostać zwolniona, tzn. pracodawca nie może dać jej wypowiedzenia i rozwiązać z nią umowy. Istnieje jednak kilka wyjątków od tego przepisu. Pracownica może zostać zwolniona jeśli :

 • zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy (nie dotyczy to pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca),
 • pracodawca ogłosił upadłość lub likwidacje miejsca pracy.

Co oferuje państwo w ramach urlopu dla rodziców?

Zobacz wideo

Co po urlopie macierzyńskim?

Po skończonym urlopie macierzyńskim rodzice mogą wykorzystać urlop rodzicielski. Można go wykorzystać w całości przez jednego rodzica, równocześnie (wtedy skraca się do 17 tygodni), lub na zmianę. W takim przypadku rodzice dzielą się między sobą 34 tygodniami urlopu. Urlop rodzicielski jest płatny. Za pierwsze 8 tygodni rodzice otrzymują 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, a następnie 60 proc.

Więcej o:
Copyright © Agora SA