1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Świadczenia opiekuńcze 2020: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy - czym się różnią i ile wynoszą?

Świadczenia opiekuńcze to kilka świadczeń tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynoszą? Czym się różnią? Kto może je dostać?

Świadczeniami opiekuńczymi są:

 • zasiłek pielęgnacyjny
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby opiekować się osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 • Konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Aktualnie kwota świadczenia rodzinnego wynosi 1583 zł. Od początku przyszłego roku kwota wzrośnie i będzie wynosiła 1830 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: matce/ ojcu, opiekunowi dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zobacz, czy zdążysz złożyć wniosek

Zobacz wideo

O świadczenie mogą wnioskować również osoby, które nie są spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą, która wymaga opieki. Muszą one jednak spełnić warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją lub zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu
 • dziecko nie posiada opiekuna faktycznego 

Świadczenie przyznawane jest do 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodów.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia kosztów wynikających z zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł. Zasiłek przyznawany jest: na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; na czas nieokreślony, jeżeli orzeczenie wydano na stałe; na czas nieokreślony dla osób, które ukończyły 75 lat. Wniosek można składać przez cały rok. 

Aby dostać prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, należy złożyć wniosek w terminie do 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W momencie utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:

 • złożyć w zespole wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w czasie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Na czas nieokreślony dla osób, które ukończyły 75 lat.  Jeśli orzeczenie wydano na stałe, na czas nieokreślony. Wniosek należy złożyć razem z dokumentami w urzędzie miasta/ gminy, na Portalu Pomocy Społecznej (OPS) lub stacjonarnie w placówce urzędu.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest jednym ze świadczeń opiekuńczych. Prawo do świadczenia ustalane jest na okres zasiłkowy. Rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 października kolejnego roku kalendarzowego. Wniosek można składać online poprzez rządowy portal emp@tia. Ostateczna data to 1 lipca 2019 r. Musi być złożony w formie papierowej w urzędzie gminy. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeśli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Mając na celu sprawowanie stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Aby otrzymać świadczenie, należy spełniać kryterium dochodowe. W okresie zasiłkowym 2019/2020 łączy dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie powinien przekroczyć kwoty 764,00 zł. W szczególnych przepadkach może nastąpić odstępstwo od reguły.  Dotyczy to przypadków, gdy przysługiwał on w poprzednim okresie zasiłkowym. Kwota, o którą przekroczone zostało kryterium dochodowe nie może być wyższa od kwoty zasiłku rodzinnego w okresie, na który jest przyznany. Kiedy kwota zostanie przekroczona również w następnym roku kalendarzowym, zasiłek nie będzie przysługiwał.