Świadczenia opiekuńcze 2020: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy - czym się różnią i ile wynoszą?

Świadczenia opiekuńcze to kilka świadczeń tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynoszą? Czym się różnią? Kto może je dostać?

Świadczeniami opiekuńczymi są:

  • zasiłek pielęgnacyjny
  • specjalny zasiłek opiekuńczy
  • świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby opiekować się osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  • Konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Aktualnie kwota świadczenia rodzinnego wynosi 1583 zł. Od początku przyszłego roku kwota wzrośnie i będzie wynosiła 1830 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: matce/ ojcu, opiekunowi dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zobacz, czy zdążysz złożyć wniosek

Zobacz wideo

O świadczenie mogą wnioskować również osoby, które nie są spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą, która wymaga opieki. Muszą one jednak spełnić warunki:

  • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją lub zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu
  • dziecko nie posiada opiekuna faktycznego 

Świadczenie przyznawane jest do 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodów.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia kosztów wynikających z zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł. Zasiłek przyznawany jest: na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; na czas nieokreślony, jeżeli orzeczenie wydano na stałe; na czas nieokreślony dla osób, które ukończyły 75 lat. Wniosek można składać przez cały rok. 

Aby dostać prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, należy złożyć wniosek w terminie do 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W momencie utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:

  • złożyć w zespole wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
  • złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w czasie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Na czas nieokreślony dla osób, które ukończyły 75 lat.  Jeśli orzeczenie wydano na stałe, na czas nieokreślony. Wniosek należy złożyć razem z dokumentami w urzędzie miasta/ gminy, na Portalu Pomocy Społecznej (OPS) lub stacjonarnie w placówce urzędu.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest jednym ze świadczeń opiekuńczych. Prawo do świadczenia ustalane jest na okres zasiłkowy. Rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 października kolejnego roku kalendarzowego. Wniosek można składać online poprzez rządowy portal emp@tia. Ostateczna data to 1 lipca 2019 r. Musi być złożony w formie papierowej w urzędzie gminy. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeśli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Mając na celu sprawowanie stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Aby otrzymać świadczenie, należy spełniać kryterium dochodowe. W okresie zasiłkowym 2019/2020 łączy dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie powinien przekroczyć kwoty 764,00 zł. W szczególnych przepadkach może nastąpić odstępstwo od reguły.  Dotyczy to przypadków, gdy przysługiwał on w poprzednim okresie zasiłkowym. Kwota, o którą przekroczone zostało kryterium dochodowe nie może być wyższa od kwoty zasiłku rodzinnego w okresie, na który jest przyznany. Kiedy kwota zostanie przekroczona również w następnym roku kalendarzowym, zasiłek nie będzie przysługiwał.

Więcej o: