Świadczenie rodzicielskie w 2020 roku. Kto może otrzymać i ile wynosi "kosiniakowe"?

Świadczenie rodzicielskie, tzw. kosiniakowe w 2020 roku będzie przysługiwało w kwocie 1000 zł miesięcznie. Czy zmieniły się zasady przyznawania świadczenia?

Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) 2020: komu przysługuje

Świadczenie rodzicielskie to świadczenie rodzinne przysługujące osobom, które ze względu na swój status zawodowy nie są uprawnione do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Wsparcie finansowe po urodzeniu dziecka mogą otrzymać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, bezrobotni, studenci i rolnicy. Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Funkcjonuje od 2016 roku pod nazwą "kosiniakowe",od nazwiska ówczesnego Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniak-Kamysza.

Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) - komu przysługuje?

Osoby uprawnione do otrzymania "kosiniakowego" wymienia ustawa o świadczeniach rodzinnych. W pierwszej kolejności świadczenie rodzicielskie przysługuje:

  • Matce, lub ojcu dziecka. Ojcu przysługuje w momencie skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka; śmierci matki dziecka; porzucenia dziecka przez matkę,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia,
  • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia,
  • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia.

Zobacz, co oferuje państwo rodzicom?

Zobacz wideo

Jak długo przysługuje świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe)?

Tzw. kosiniakowe przysługuje na okres:

  • 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
  • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
  • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
  • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
  • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Zasady przyznawania świadczenia rodzicielskiego

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od pierwszego miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka. W przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, od miesiąca objęcia dziecka opieką. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego musi zostać złożony w terminie do trzech miesięcy, od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. W przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, od dnia objęcia dziecka opieką. W momencie złożenia wniosku po terminie, nie później niż w okresie do 52 tygodni, w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) jednego dziecka i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) więcej dzieci, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) - komu nie przysługuje

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka, opiekun faktyczny dziecka, lub rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego. Jeżeli dziecko jest w rodzinie zastępczej - w przypadku matki, ojca lub osoby, która przysposobiła dziecko. Kiedy jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka, lub rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki. Nie przysługuje, w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, oraz osobom uprawnionym do świadczenia rodzicielskiego przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Więcej o: