Becikowe 2020 - warunki, wniosek. Jak uzyskać zapomogę na dziecko?

Becikowe to jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka. Do 2013 roku było to 1000 zł. przyznawane na każde dziecko, zapomoga należała się niezależnie od dochodów. Obecnie nastąpiły zmieny i obowiązuje kryterium dochodowe.

Kto może dostać becikowe i jaka to kwota

Początkowo becikowe wypłacane było wszystkim rodzicom. Na mocy Ustawy z dn. 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych nastąpiły zmiany. Aktualnie becikowe przyznawane jest rodzicom nowo narodzonego dziecka, opiekunom prawnym i opiekunom faktycznym dziecka. Należy spełniać jeden z warunków: być obywatelem Polski i mieszkasz w Polsce, lub być cudzoziemcem i mieszkasz w Polsce. Pierwszym warunkiem jest to, że dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1 922 zł netto, natomiast drugim to, że matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko. Wysokość świadczenia jest stała - to 1000 zł na dziecko, wypłacane jednorazowo. Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego. Usługa składania wniosku jest bezpłatna. Każda gmina ustala instytucję, w której trzeba złożyć dokumenty. Pod uwagę brane są dochody uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Zliczane są dochody każdego członka rodziny. Suma dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których były naliczane, a następnie dzielona przez liczbę osób w rodzinie. Końcowy wynik to wysokość miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Może je odebrać matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Co i kiedy zrobić, żeby dostać świadczenie rodzinne?

Należy wypełnić wniosek i przygotować odpowiednie dokumenty tj. kserokopię dowodu osobistego rodzica wnioskującego o becikowe oraz jego małżonka/-nki, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany) odpis zupełny aktu urodzenia, oświadczenie, że nie odebrano jeszcze becikowego na dane dziecko, zaświadczenie lekarskie o objęciu matki opieką medyczną, dokumenty z urzędu skarbowego, które potwierdzają wysokość dochodów rodziny za ubiegły rok. Należy pamiętać również o: oświadczenia członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych. Ważne jest jeszcze: zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych, odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie i w przypadku opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka – dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną/faktyczną. Należy złożyć wniosek, czekać na odpowiedź urzędu. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna czekać na wypłatę becikowego. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Jeżeli jest się opiekunem prawnym, albo rodzicem adopcyjnym i ma mniej niż 18 lat wniosek należy złożyć najpóźniej 12 miesięcy od dnia objęcia opieki nad dzieckiem. Wnioski złożone po terminie, nie będą rozpatrzone.

Becikowe - data przyznania

Data przyznania becikowego zależy od tego, kiedy złoży się pełen pakiet dokumentów. Jeśli złożysz wszystkie dokumenty do dziesiątego dnia miesiąca, do końca miesiąca otrzymasz zapomogę. Jeżeli złożysz wszystkie dokumenty po 10 dniu miesiąca, pieniądze wypłacone zostaną do końca następnego miesiąca. Decyzja administracyjna o przyznaniu becikowego, wydawana jest w ciągu 30 dniu od złożenia wniosku. Becikowe wypłacane jest na trzy sposoby. Przelewem na konto, które wskazane jest we wniosku, przekazem pocztowym, lub w kasie urzędu. Becikowe nie dostaną matki, które nie były pod opieką medyczną co najmniej od 10. tygodnia ciąży, aż do porodu, które nie miały co najmniej 3-krotne wykonanych obowiązkowych badań, oraz które nie złożyły wniosku o jej przyznanie w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub od dnia objęcia dziecka ochroną prawną. Zapomoga przysługuje tylko obywatelom Polski, którzy mieszkają na terenie kraju. 

Zobacz, jakie świadczenia oferuje Państwo

Zobacz wideo
Więcej o: