1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Świadczenie pielęgnacyjne 2020: wysokość wsparcia zwiększy się od stycznia

Świadczenie pielęgnacyjne to jedno ze świadczeń opiekuńczych, z których korzystają Polacy. Od nowego roku osoby, które są uprawnione do jego pobierania otrzymają więcej pieniędzy.

Świadczenie pielęgnacyjne obecnie wynosi 1583 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2020 kwota będzie wyższa - wzrośnie do 1830 zł. Dlaczego otrzymamy więcej pieniędzy? Świadczenie pielęgnacyjne jest co roku waloryzowane o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej.

- Dzięki rekordowemu wzrostowi płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 r. znacznie wzrośnie również wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. W kolejnych latach kwoty te będą odpowiednio wyższe. To bardzo ważne, by osoby, które poświęcają się opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem, miały szansę na lepszą jakość życia - mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo? Zobaczcie, na jakie finansowe wsparcie mogą liczyć rodzice:

Zobacz wideo

Świadczenie pielęgnacyjne: komu przysługuje?

Jest to jedno ze świadczeń opiekuńczych. Przysługuje ono z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby opiekować się osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

O świadczenie mogą wnioskować także osoby, które nie są spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą, która wymaga opieki. Muszą oni jednak spełnić warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma osób takich jak opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępca spokrewniona lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie przyznawane jest, gdy niepełnosprawność dziecka powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25. roku życia. Świadczenie jest ono przyznawane niezależnie od dochodów.

Warto zaznaczyć, że nie możemy pobierać kilku świadczeń jednocześnie. Jeśli jesteśmy uprawnieni do pobierania świadczenia rodzicielskiego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów musimy wybrać jedno z nich.

Wyższy zasiłek pielęgnacyjny

Na wzrost świadczenia pielęgnacyjnego musimy poczekać do nowego roku. Już teraz możemy otrzymać wyższy zasiłek pielęgnacyjny - jego kwota zwiększyła się 1 listopada. Uprawnione osoby otrzymają 215,84 zł miesięcznie (przed zmianą było to 184,42 zł miesięcznie).

Korzystałam z materiałów na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.