500+ dla emerytów i niepełnosprawnych. Kto dostanie? Jakie są kryteria dochodowe? Od kiedy?

500+ dla emerytów i niepełnosprawnych to nowe świadczenie, o które będą mogli wnioskować także seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, są niezdolni do samodzielnej egzystencji lub pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Co jeszcze trzeba wiedzieć o nowym dodatku?

W lipcu 2019 sejm przyjął ustawę o nowym świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli 500+ dla niepełnosprawnych. Okazuje się jednak, że więcej osób będzie mogło się ubiegać o dofinansowanie z tego tytułu - także emeryci i renciści. 

500+ dla emerytów. Od kiedy?

Wnioski o 500+ można już składać, jednak urzędy będą je rozpatrywały dopiero od 1 października tego roku, czyli od dnia wejścia ustawy w życie. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym prawidłowo wypełniony wniosek został złożony.

Celem ustawy jest dodatkowe wsparcie finansowe najbardziej potrzebujących osób w postaci świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją oraz opieką medyczną

- mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Wnioski o 500+ należy składać w instytucji, która wydała potwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. w ZUS, KRUS lub innej.

500+ dla niepełnosprawnych. Kryterium dochodowe

500+, jak przewiduje ustawa, będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które otrzymują świadczenia w wysokości nieprzekraczającej 1600 zł (wcześniej była mowa o kwocie 1100 zł). Aby dostać dodatek, poza kryterium dochodowym, należy spełniać także następujące warunki:

 • trzeba mieć ukończone 18 lat,
 • trzeba mieć stosowne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Należy też pamiętać, by swój dochód dobrze wyliczyć. Nie wliczają się do niego np. m.in. alimenty na dzieci czy dopłaty do czynszu, za to składają się na niego:

 • świadczenie dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • świadczenie z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o którym mowa w art. 18 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • świadczenie dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczenie emerytalne dla żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
 • świadczenie emerytalne dla funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 • emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • renta z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • renta z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • renta dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • okresową emerytura kapitałowa,
 • emerytura pomostową,
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • okresowa emerytura rolnicza.

500+ dla emerytów

Co ważne, o 500+ dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji mogą wnioskować także emeryci. Jakie warunki muszą zostać spełnione? O świadczenie mogą starać się emeryci, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne i ukończyli 75 lat lub są niezdolni do samodzielnej egzystencji. Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji można pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie uzupełniające 500 zł przysługuje osobom, które:

 • nie są uprawnione do emerytury ani renty i nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych lub
 • mają takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1100 zł.

Jeśli emerytura, renta lub inne pobieranie świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1100 zł, a nie przekracza 1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł - będzie to różnica między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń.

Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zobacz wideo
Więcej o: