Ubezpieczenie dziecka - zdrowotne i NNW

Ubezpieczenie dziecka - zdrowotne czy od następstw nieszczęśliwych wypadków, zwanych NNW, jest bardzo ważne. To nie tylko niezbędne minimum, ale i koło ratunkowe na wypadek choroby czy wypadku, a także innych sytuacji wymagających wsparcia szeroko rozumianej służby zdrowia. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu dziecka? Na jakich zasadach działa ubezpieczenie zdrowotne i NNW?

Ubezpieczenie zdrowotne czy NNW zabezpiecza dziecko na okoliczność choroby bądź nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenia te nie są tożsame i choć obydwa są konieczne, różnią się między sobą.

Zobacz wideo

Ubezpieczenie zdrowotne dla dziecka

Ubezpieczenie zdrowotne przyznaje prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń medycznych finansowanych z NFZ, w ramach publicznej służby zdrowia. Jest ono obowiązkowe przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub współpracy na podstawie umowy zlecenia. Mają do niego prawo osoby prowadzące działalność gospodarczą, bezrobotni, studenci i uczniowie, a także emeryci i renciści. Można też do niego należeć dobrowolnie. Dotyczy to osób pracujących na podstawie umowy o dzieło lub innych umów, które nie są objęte składkami, jak również bezrobotni bez prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej (głównie ci, którzy nie są zarejestrowani jako bezrobotni). Składka ubezpieczenia zdrowotnego to 9 procent podstawy wymiaru. Prawo do skorzystania z opieki zdrowotnej nabywa się w momencie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, a trwa ono tak długo, dopóki odprowadzane są na nie składki.

Każda osoba, która korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego, ma obowiązek zgłoszenia do niego członków rodziny, jeśli ci nie mają innego tytułu do ubezpieczenia – stąd możliwe i konieczne jest ubezpieczenie dziecka w pracy. Uzyskują oni prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim samym zakresie jak osoba ubezpieczona. Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia nie ma wpływu na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Niemniej zarówno dzieci, jak i młodzież do 18. roku życia mają prawo do opieki zdrowotnej niezależnie od tego, czy są ubezpieczeni, czy też nie.

Ustawa stanowi, że młodzi ludzie do 18. roku życia podlegają obowiązkowi ubezpieczenia. Oznacza to, że należy ich do niego zgłosić. Dziecko, w zależności od tytułu, do ubezpieczenia może zgłosić:

  • jedno z rodziców (wpisanie dziecka do ubezpieczenia oznacza, że zakład pracy matki bądź ojca dziecka będzie płacił za nie składki ubezpieczenia zdrowotnego),
  • jedno z dziadków (dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żaden z rodziców nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej),
  • szkoła, do której dziecko uczęszcza,
  • instytucja, która się dzieckiem opiekuje lub w której dziecko przebywa,
  • osoba, która prawnie sprawuje opiekę nad dzieckiem, także w ramach rodziny zastępczej.

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) nie jest obowiązkowe, ale powszechne i zdecydowanie wskazane. Ubezpieczenie NNW dla dziecka można wykupić w przedszkolu, szkole czy na uczelni (jest ono najczęściej zawierane w formie ubezpieczenia grupowego), ale również prywatnie. Ofert na rynku ubezpieczeń jest mnóstwo - warto się tematem zainteresować i wybrać najlepszą, najbardziej korzystną opcję. Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu czy szkole to zwykle najtańsze rozwiązanie, ale najczęściej zawierane jest na najmniej korzystnych warunkach (suma ubezpieczenia jest zwykle bardzo niska).

Przedmiotem ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim dzieci i młodzież mogą ulec w czasie nauki, w drodze do szkoły, ale również w życiu prywatnym. Zakres ubezpieczenia może obejmować takie następstwa nieszczęśliwych wypadków jak: trwałe inwalidztwo ubezpieczonego, złamania kości, określone w umowie urazy, cięższe oparzenia i odmrożenia, wstrząśnienie mózgu, powstanie ran, blizn.

Podstawowym świadczeniem, wypłacanym z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu przy uszczerbku w wysokości 100% oraz w wypadku śmierci, jest kwota odpowiadająca pełnej sumie ubezpieczenia. W przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu wypłacany jest określony procent sumy ubezpieczenia, który odpowiada procentowi trwałego uszczerbku określonemu w tabeli rodzajów uszczerbków na zdrowiu, podanej w umowie.

Na czas ferii czy wakacji, podczas wyjazdów tak za granicę, jak i na przykład na narty, warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu NNW dziecka.

Więcej o: