Wniosek o urlop wychowawczy - jak napisać i kiedy złożyć?

Wniosek o urlop wychowawczy jest konieczny, by można było wykorzystać jeden z urlopów związanych z rodzicielstwem - urlop wychowawczy. Kiedy i jak go złożyć? Jak napisać? O czym warto wiedzieć o wniosku o urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy - zasady

Wniosek jest niezbędny, by pracownikowi został przyznany urlop wychowawczy, który przysługuje w maksymalnym wymiarze 36 miesięcy na obojga rodziców. Może z niego skorzystać zarówno matka, jak i ojciec, jeżeli oboje są pracownikami. Urlop wychowawczy można wykorzystać najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia.

Zobacz wideo

Urlop wychowawczy przysługuje osobie, która zawarła z pracodawcą umowę o pracę i ma co najmniej sześciomiesięczny staż pracy. Co istotne uwzględnia się w nim wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - nie tylko czas przepracowany u obecnego pracodawcy.

Urlop wychowawczy jest bezpłatny, osoba na nim przebywająca ma prawo do opieki zdrowotnej, a składki emerytalne i zdrowotne pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym pokrywa ZUS.

Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć na co najmniej 21 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku niezachowania ustawowego terminu (pracownik złoży wniosek później niż 21 dni przed przewidywaną datą jego rozpoczęcia), pracodawca udziela urlopu z upływem 21 dni od daty złożenia wniosku.

Warto pamiętać, że wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego można wycofać, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu poprzez złożenie pracodawcy pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

Jak napisać wniosek o urlop wychowawczy?

Wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać takie informacje jak:

 • imię i nazwisko pracownika (oraz jego podpis),
 • nazwę i adres pracodawcy, do którego adresowany jest wniosek,
 • imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy,
 • okres, na jaki ma zostać udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko,
 • okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko,
 • liczbę części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Wniosek o urlop wychowawczy - o czym warto wiedzieć?

Planując złożyć wniosek o urlop wychowawczy, warto pamiętać o kilku kwestiach:

 1. Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego na okres wskazany we wniosku. Odmowa pracodawcy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, co jest zagrożone karą grzywny.
 2. Warto pamiętać, że na każde kolejne dziecko przysługuje osobny urlop wychowawczy.
 3. Urlop wychowawczy nie musi być udzielony od razu w całości. Pracownik może wykorzystać go w maksymalnie 5 częściach.
 4. Rodzice mogą jednocześnie korzystać z całego urlopu wychowawczego. Wówczas czas jego trwania skraca się do 16 tygodni dla każdego z nich.
 5. Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 6. Pracownicy korzystający z urlopu wychowawczego podlegają ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego - wzór

Przykładowy wzór wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego może przyjąć następujące brzmienie:

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wychowawczego od dnia … do dnia … w celu sprawowania opieki nad dzieckiem (imię i nazwisko) urodzonego (data urodzenia).

Dotychczas nie korzystałam z urlopu wychowawczego przysługującego mi na … (imię i nazwisko dziecka). Do tej pory wykorzystałam … miesięcy/dni urlopu wychowawczego przysługującego mi na opiekę nad dzieckiem… (imię i nazwisko dziecka). [WYBRAĆ WŁAŚCIWE].

W załączeniu oświadczenie ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany w moim wniosku.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego - załącznik

Pracownik powinien dołączyć do wniosku o urlop wychowawczy oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu w czasie wskazanym we wniosku. Nie ma takiej potrzeby, jeśli drugi rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub mu ją ograniczono, drugiego opiekuna dziecka zwolniono z opieki lub ograniczono ją, zachodzą przeszkody, które uniemożliwiają dołączenie takiego oświadczenia.

Więcej o:
Copyright © Agora SA