Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 2020 - co warto o nich wiedzieć?

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego mają za zadanie częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. To finansowe wsparcie w jego wychowywaniu i kształceniu. Jaka jest wysokość świadczeń i kto się może o nie starać? Komu przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego? Co warto o nich wiedzieć?

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują rodzicom dziecka, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka, a także osobom uczącym się. Od 1 września 2006 r. postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty świadczeń rodzinnych prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej takie świadczenie.

Zasiłek rodzinny - wysokość świadczenia

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Komu przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego?

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków z tego tytułu przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się. Zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, ale nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego - kryterium dochodowe

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, trzeba spełniać kryterium dochodowe. I tak przysługuje on, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Poza zasiłkiem rodzinnym można starać się o przyznanie różnego rodzaju dodatków.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę". Polega on na tym, że w przypadku gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą do zasiłku rodzinnego, wtedy zasiłek wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Dodatki do zasiłku rodzinnego - co warto o nich wiedzieć

Osoba, która ma prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego. Podstawowym warunkiem przyznania każdego z nich jest uprawnienie do zasiłku rodzinnego. Jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny, nie może przysługiwać i żaden z dodatków.

Dodatki do zasiłku rodzinnego 2020należą do świadczeń rodzinnych i zostały uregulowane w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Są to:

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka, tak zwane becikowe. Jego wysokość wynosi 1000 zł. Jest to świadczenie jednorazowe, przysługujące matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł. Świadczenie przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy kalendarzowych, 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeżeli oboje rodziców równocześnie korzysta z urlopu wychowawczego przysługuje jeden dodatek.
 3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który wynosi 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.
 4. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Do 5 roku życia dziecka wynosi 90 zł, zaś powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - 110 zł.
 5. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, który wynosi 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku.
 6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113 zł, zaś na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł.
 7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł. Świadczenie na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego jest jednorazowe i przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się.

Ile dni w roku przysługuje rodzicom na zwolnienie na dziecko?

Zobacz wideo

Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeśli:

 1. Dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim.
 2. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.
 3. Osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 4. Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
 5. Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.