Fundusz alimentacyjny. Kwota, kryterium dochodowe. Co trzeba wiedzieć?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są osobom uprawnionym do alimentów, które nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Jakie są zasady przyznawania świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Gdzie złożyć wniosek?
Zobacz wideo

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - komu przysługują?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, którzy przebywają na terytorium Polski, między innymi na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością. Warunkiem uzyskania świadczenia jest zamieszkiwanie terytorium RP przez okres świadczeniowy, w którym osoby uprawnione otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Alimenty z funduszu alimentacyjnego. Kiedy nie przysługują

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują w dwóch konkretnych przypadkach. Nie dostanie pieniędzy osoba, która została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej. Świadczenia nie będą też przysługiwały, jeśli zawarło się związek małżeński.Co ważne, jeśli osoba uprawniona marnotrawi wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, organ właściwy wierzyciela może przekazać należne świadczenia w całości lub w części w formie rzeczowej.

Fundusz alimentacyjny. Kryterium dochodowe

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. O dodatkowe pieniądze z tytułu świadczeń alimentacyjnych można ubiegać się tylko wtedy, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zasady przyznawania

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Co oznacza termin bezskuteczność egzekucji?

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

  • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Bezskuteczność egzekucji stosownym dokumentem poświadcza komornik.

Fundusz alimentacyjny. Kwota

Wysokość bieżąco ustalonych alimentów określa wysokość świadczenia przysługującego z funduszu alimentacyjnego. Co ważne jednak, z funduszu alimentacyjnego nie można uzyskać kwoty wyższej niż 500 zł miesięcznie. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wiosek o ustalenie prawa z funduszu alimentacyjnego

Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, która na jego realizację otrzymuje z budżetu państwa środki w formie dotacji celowej. Oznacza to, że postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń udostępnia organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Więcej o: