Becikowe 2019 - warunki, wniosek. Jak dostać 1000 zł na dziecko?

Becikowe to potoczna nazwa jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Do 2013 roku 1000 zł - bo taka jest kwota świadczenia - rodzice dostawali niezależnie od dochodów. Obecnie obowiązuje kryterium dochodowe.

Becikowe: kwota

Wysokość świadczenia jest stała - to 1000 zł na dziecko, wypłacane jednorazowo. Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego.

Zobacz wideo

Komu przysługuje becikowe?

O jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka może ubiegać się matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Becikowe przysługuje obywatelom Polski, a także cudzoziemcom, którzy spełnią jeden z określonych warunków (np. jest obywatelem innego państwa UE, ma zezwolenie na pobyt stały, ma status uchodźcy). Aby otrzymać becikowe należy mieszkać w Polsce.

Świadczenie przysługuje jeśli:

  1. matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu,
  2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto.

Wniosek o becikowe należy zgłosić w terminie do 12 miesięcy od daty urodzenia się dziecka (lub w terminie do 12 miesięcy od od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, jednak maksymalnie do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat).

Becikowe 2019: dokumenty

Jeśli chcemy otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka musimy złożyć wniosek o becikowe (wzór znajdziemy m.in. na stronie Obywatel.gov.pl), a także zaświadczenie potwierdzające opiekę medyczną od 10 tc (może je wystawić lekarz prowadzący ciążę lub położna) oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach).

Potrzebny jest także dokument potwierdzający tożsamość osoby, która składa wniosek o becikowe, niektóre instytucje wymagają także napisania oświadczenia informującego, że na to samo dziecko nie pobrano już becikowego. Warto sprawdzić, jakich dokumentów wymaga urząd, w którym będziecie składali wniosek (często potrzebna jest także kopia aktu urodzenia - z oryginałem do wglądu).

Jak obliczyć dochód do becikowego

Szczegółowe informacje dotyczące tego, co wlicza (a co nie) się do dochodu, znajdziemy w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. Bierzemy pod uwagę poprzedni ukończony rok podatkowy.

Gdzie złożyć wniosek

Dokumenty składamy w miejscu ustalonym przez gminę, w której mieszkamy (np. w Urzędzie Dzielnicy, Urzędzie Gminy bądź w Ośrodku Pomocy Społecznej). Jeśli posiadamy uwierzytelniony podpis elektroniczny, wnioski możemy składać także drogą elektroniczną.

Kiedy otrzymamy pieniądze

Wszystko zależy od tego, kiedy złożymy wniosek. Jeśli:

  • dokumenty złożymy do 10 dnia miesiąca, pieniądze otrzymamy do końca miesiąca,
  • dokumenty złożymy po 10 dniu miesiąca - 1000 zł na dziecko otrzymamy do końca kolejnego miesiąca.

Pieniądze przyjdą na konto?

Wszystko zależy od miejsca, w którym złożymy dokumenty - składając je, dopytajmy, w jaki sposób otrzymamy zapomogę. Możemy gotówkę dostać do ręki, w kasie urzędu, może ona zostać przelana na podane przez nas konto lub trafić do nas przekazem pocztowym.

Becikowe nie tylko od państwa

Warto pamiętać, że pieniądze z tytuły urodzenia dziecka wypłacane są także w niektórych gminach czy miastach. Sprawdź w swoim miejscu zamieszkania, co oferuje urząd.

Przy pisaniu tekstu korzystałam z informacji o świadczeniu opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Świadczenia rodzinne, a także na stronie obywatel.gov.pl

Więcej o:
Copyright © Agora SA