Becikowe 2018 - jak dostać 1000 zł na dziecko?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to popularne becikowe. Jakie warunki musimy spełnić, aby dostać 1000 zł na dziecko? Nie możemy zapomnieć o kryterium dochodowym.

Becikowe 2018 funkcjonuje na tych samych zasadach, co w latach ubiegłych. Ostatnie zmiany zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku, kiedy to ustalono kryterium dochodowe. Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - pod taką nazwą należy szukać tego świadczenia, np. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Becikowe: kwota

Becikowe to 1000 zł, stąd popularne sformułowanie "1000 złotych na dziecko". Zapomoga wypłacana jest jednorazowo.

Oprócz becikowego "od państwa" rożnego rodzaju jednorazowe bonifikaty (często również w kwocie 1000 zł) wypłacają lokalne urzędy - warto sprawdzić w miejscu zamieszkania, czy - i na jakich zasadach - przysługują dodatkowe świadczenia.

Becikowe: zasady

Aby otrzymać jednorazową zapomogę należy spełnić następujące warunki:

  • matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu,
  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto,
  • wniosek musi zostać złożony w ciągu 12 miesięcy do dnia urodzenia dziecka.

Wraz z wnioskiem o przyznanie becikowego, należy złożyć zaświadczenie potwierdzające opiekę lekarską w ciąży (wystawione przez lekarza lub położną), a także dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach). Potrzebny jest także dokument potwierdzający tożsamość osoby, która składa wniosek o becikowe, niektóre instytucje wymagają także napisania oświadczenia informującego, że na to samo dziecko nie pobrano już becikowego. Warto sprawdzić, jakich dokumentów wymaga urząd, w którym będziecie składali wniosek (często potrzebna jest także kopia aktu urodzenia - z oryginałem do wglądu).

Jeśli wymagane dokumenty złożysz do 10 dnia miesiąca, pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca. Jeśli po 10 dniu miesiąca - wypłata nastąpi do końca kolejnego miesiąca. Podobnie jak w przypadku innych świadczeń, mamy możliwość wyboru sposobu wypłaty: pieniądze mogą być przelane na konto, mogą być wysłane przekazem pocztowym, możemy je odebrać osobiście.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka jest świadczeniem wolnym od podatku dochodowego.

Jak wyliczyć kwotę dochodu?

Szczegółowe informacje dotyczące tego, co wlicza (a co nie) się do dochodu, znajdziemy w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. Bierzemy pod uwagę poprzedni ukończony rok podatkowy.

Kto może wystąpić o becikowe?

O jednorazową zapomogę mogą wystąpić rodzice dziecka, a także opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni. Becikowe przysługuje obywatelom Polski, a także cudzoziemcom, którzy spełnia jeden z określonych warunków (np. jest obywatelem innego państwa UE, ma zezwolenie na pobyt stały, ma status uchodźcy). Aby otrzymać becikowe należy mieszkać w Polsce.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć w miejscu ustalonym przez gminę, w której mieszkasz, np. w Urzędzie Dzielnicy, Urzędzie Gminy bądź w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wnioski możemy składać także drogą elektroniczną - do tego niezbędny jest jednak uwierzytelniony podpis elektroniczny.

Przy pisaniu tekstu korzystałam z informacji o świadczeniu opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Świadczenia rodzinne, a także na stronie obywatel.gov.pl

To także może cię zainteresować:

Więcej o: