Jak zarejestrować dziecko? Formalności związane z wizytą w USC

Jeszcze do niedawna trzeba było odwiedzić dwa urzędy, żeby otrzymać akt urodzenia dziecka i je zameldować. Przepisy, które zmieniły się w 2015 roku, ułatwiły rodzicom rejestrację niemowlaka.
Zobacz wideo

Gdzie i kiedy zarejestrować dziecko?

Trzeba zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Jeżeli rodzice są zameldowani np. w Katowicach, ale dziecko urodziło się w Krakowie, trzeba szukać adresu USC wśród krakowskich urzędów. Adres i godzinę, o której masz się zgłosić do urzędu znajdziesz na zaproszeniu, które dostaniesz w szpitalu.

Informację o urodzeniu dziecka trzeba zgłosić w odpowiednim terminie. To 21 dni od daty sporządzenia karty urodzenia i trzy dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Za przygotowanie takich dokumentów odpowiada szpital i to jego przedstawiciel musi przekazać kartę do odpowiedniego USC odpowiednio w ciągu trzech i jednego dnia od chwili, gdy jest gotowa.

Jakie dokumenty są potrzebne i kto może rejestrować?

W urzędzie może pojawić się zarówno ojciec dziecka, jak i matka niemowlaka, jeśli stan zdrowia jej na to pozwala. Tu też jest pewien haczyk... muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Jeśli są niepełnoletni, ale mają ukończone 16 lat, muszą posiadać ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Formalności może także załatwić przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki dziecka (np. jej rodzic), ewentualnie pełnomocnik.

Jakie dokumenty są potrzebne? Do wglądu potrzebny będzie dowód tożsamości rodzica, który rejestruje dziecko. Jeśli formalności załatwia pełnomocnik, będzie potrzebne jeszcze pełnomocnictwo.

Obecność obojga rodziców (i obydwa dowody tożsamości) jest potrzebna, podczas rejestracji dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim.

Czy rejestracja dziecka kosztuje?

Wydanie jednego skróconego aktu urodzenia (wcześniej urzędnik wydawał trzy) i zameldowanie dziecka jest bezpłatne.

Warto jednak pamiętać, że za odpis aktu urodzenia, potrzebny choćby w przypadku chrztu, trzeba już zapłacić. Pozytywną zmianą jest ta, że o ile wcześniej trzeba było to załatwiać w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, teraz jest to możliwe w którymkolwiek USC na terenie Polski.

  • Odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także wielojęzyczny) kosztuje 22 zł
  • Odpis zupełny aktu stanu cywilnego kosztuje 33 zł
  • Za odpisy nie zapłacą osoby zwolnione z opłaty (wszystkie przypadki są opisane w ustawie o opłacie skarbowej, m.in. gdy jest potrzebny w sprawie alimentów, świadczenia socjalnego czy uzyskania dowodu osobistego)

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście, w najbliższym urzędzie, przez internet (niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego) lub listownie.

Ważne, że kierownik urzędu niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL (dla dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Polski oraz dzieci cudzoziemców obowiązanych do posiadania numeru PESEL) i zaraz po otrzymaniu decyzji o jego nadaniu, informuje o tym osobę zgłaszającą urodzenie. Melduje również malucha w miejscu stałego albo czasowego pobytu jego rodziców albo u tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

Imię i nazwisko niemowlaka

W skróconym akcie urodzenia pojawia się imię dziecka, wpisane na podstawie oświadczenia osoby, która rejestruje dziecko w USC. Chociaż ostatnio polskie prawo pozwala w tej kwestii rodzicom na więcej niż dawniej, przewiduje pewne ograniczenia.
Natomiast jeśli osoba rejestrująca urodzenie nie wybierze imienia, zajmie się tym urzędnik. Będzie to z pewnością jedno z najpopularniejszych imion w Polsce. Jeśli opiekunowie będą chcieli zmienić to imię, mają na to pół roku.

I jeszcze jedna ważna informacja - jeśli dziecko ma nosić nazwisko po ojcu, który nie jest w związku małżeńskim z matką malucha, potrzebne będzie oświadczenie o uznaniu ojcostwa, potwierdzone przez matkę dziecka najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od momentu złożenia oświadczenia w USC. Rodzice mogą także zdecydować wspólnie, że będzie to nazwisko matki albo połączenie obu nazwisk. Jeśli nie dojdą do porozumienia, w dokumentach będzie umieszczone nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca rejestrowanego dziecka.

Elektroniczna rejestracja dziecka

Pod koniec stycznia 2018 roku rząd przyjął projekty Ministerstwa Cyfryzacji, które pozwolą na  na uruchomienie e-usługi, dzięki której możliwe będzie elektroniczne zgłaszania narodzin dziecka. Obecnie trwają konsultacje, a na stronie Ministerstwa Cyfryzacji możemy obejrzeć testowe wnioski. Rozwiązania powinny wejść w życie:

  • 1 czerwca 2018 - zgłaszanie urodzenia i wybór imienia dziecka w formie dokumentu elektronicznego
  • 1 grudnia 2018 - powiązanie danych rodziców i dzieci w bazie PESEL
  • 1 maja 2019 - szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL

To także może cię zainteresować:

Więcej o: