Urlop tacierzyński 2020 - komu i w jakim wymiarze przysługuje?

Urlop tacierzyński to świadczenie, którego próżno szukać pod tą nazwą w Kodeksie Pracy. Jest jednym z urlopów przysługujących ojcom i często bywa mylony z urlopem ojcowskim. Warto wiedzieć, na czym polega każdy z tych przywilejów.

Urlop ojcowski: komu i na jakich zasadach przysługuje?

Urlop ojcowski jest niezależny od innych urlopów i przysługuje mężczyznom, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, również w niepełnym wymiarze zatrudnienia, zarówno tym, którzy mają umowę na okres próbny, jak i tym, którzy są zatrudnieni na czas określony bądź nieokreślony. Przysługuje on ojcu dziecka bez względu na to, czy matka dziecka przebywa aktualnie na urlopie macierzyńskim. Ojciec może wnioskować o urlop ojcowski również wówczas, gdy matka dziecka nie jest zatrudniona. Długość urlopu ojcowskiego jest stała i wynosi 14 następujących po sobie dni – wlicza się tu soboty, niedziele i święta. Urlop ten można wziąć w dwóch jednakowych częściach, bądź jednorazowo, w całości. Wymiar urlopu ojcowskiego nie zmienia się w zależności od ilości urodzonych dzieci – ojcu bliźniaków czy trojaczków również przysługują tylko dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.

Urlop ojcowski należy wykorzystać nie później niż do ukończenia przez dziecko bądź dzieci dwóch lat. Ponieważ urlop ten przysługuje również na dziecko przysposobione, w takim wypadku skorzystać można z tego uprawnienia do 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie (adopcję). Tu dodatkowym warunkiem jest, by dziecko nie ukończyło jeszcze siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, któremu odroczono obowiązek szkolny – dziesiątego roku życia. Urlop niewykorzystany przepada. Urlop ojcowski udzielany jest na wniosek pracownika, złożony nie później niż na siedem dni przed rozpoczęciem urlopu. W czasie urlopu ojcowskiego pracownik nie może zostać zwolniony z pracy, po powrocie z urlopu pracodawca ma obowiązek przywrócić go na wcześniej zajmowane stanowisko.

Urlop tacierzyński a ojcowski. Jaka jest różnica między urlopem tacierzyńskim a ojcowskim?

Urlop tacierzyński a ojcowski – czym się różnią? Przede wszystkim czasem trwania: urlop ojcowski trwa tylko 14 dni, zaś urlop tacierzyński to niewykorzystana przez matkę część urlopu macierzyńskiego, która może wynosić do sześciu tygodni w przypadku jednego dziecka. Wymiar urlopu tacierzyńskiego, inaczej niż w przypadku ojcowskiego, uzależniony jest od liczby dzieci. Urlopu tacierzyńskiego nie można dzielić, a jego udzielenie uzależnione jest od tego, czy matka dziecka zrezygnuje z części swojego urlopu, oddając ją ojcu dziecka. W przypadku obu urlopów ojciec dziecka musi być zatrudniony na umowę o pracę lub odprowadzać składki chorobowe. Również oba te urlopy uprawniają do pobierania zasiłku macierzyńskiego, wynoszącego sto procent podstawy zasiłku. Czy wypłaci go pracodawca, czy też Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zależy od tego, ile osób jest zatrudnionych w firmie, w której pracuje uprawniony do urlopu ojciec.

Zobacz wideo Urlopy dla rodziców - co oferuje państwo?

Urlop tacierzyński 2020: co warto wiedzieć?

Urlop tacierzyński w 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, przysługuje ojcom, którzy są ubezpieczeni, czyli odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe. Dotyczy więc mężczyzn zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak również tych, którzy pracując na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło, czy też prowadząc własną działalność gospodarczą, dobrowolnie opłacali składki ubezpieczeniowe. Urlop tacierzyński to nic innego, jak niewykorzystana przez matkę część urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że jeśli matka dziecka nie ma uprawnień do urlopu macierzyńskiego, na przykład gdy jest bezrobotna, to ojciec, nawet jeśli pracuje zawodowo, nie może ubiegać się o urlop tacierzyński.

Urlop macierzyński w przypadku narodzin jednego dziecka wynosi 20 tygodni. Matka ma obowiązek wykorzystania 14 tygodni tego urlopu. Z pozostałych sześciu tygodni może zrezygnować i wraz z powrotem do pracy przekazać je na rzecz ubezpieczonego ojca dziecka. Wymiar urlopu tacierzyńskiego zależy od liczby urodzonych jednocześnie dzieci:

  • w przypadku urodzenia jednego dziecka ojciec może wykorzystać nie więcej niż 6 z 20 tygodni urlopu macierzyńskiego;
  • w przypadku narodzin dwojga dzieci ojciec może wykorzystać 17 z 31 tygodni urlopu macierzyńskiego;
  • w przypadku narodzin trojga dzieci ojciec ma do wykorzystania 19 z 33 tygodni urlopu macierzyńskiego;
  • w przypadku urodzenia czworga dzieci do dyspozycji ojca jest 21 z 35 tygodni urlopu macierzyńskiego;
  • w przypadku narodzin pięciorga dzieci ojciec może skorzystać z 23 tygodni liczącego łącznie 37 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Wymiar urlopu tacierzyńskiego zmniejsza się, jeśli przyszła matka wykorzystała część urlopu macierzyńskiego przed porodem. Jeśli matka dziecka posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, to, po wykorzystaniu ośmiu tygodni urlopu macierzyńskiego, z pozostałej jego części może zrezygnować na rzecz ojca dziecka. Mężczyzna ubiegający się o urlop tacierzyński powinien złożyć do pracodawcy pisemny wniosek wraz z załącznikami (określonymi przez ustawodawcę) na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem urlopu. Równolegle matka dziecka musi dopełnić takich formalności, jak:

  • powiadomienie pracodawcy o powrocie z urlopu macierzyńskiego,
  • pisemne oświadczenie o tym, od kiedy ubezpieczona rezygnuje z urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca i od kiedy będzie on korzystał z uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego,
  • zaświadczenie pracodawcy ojca dziecka o udzieleniu mu urlopu tacierzyńskiego (bądź oświadczenie ojca dziecka o dacie przerwania pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli taką prowadzi).
  • Warto też wiedzieć, że jeśli matka dziecka przebywająca na urlopie macierzyńskim zachoruje lub trafi do szpitala i nie będzie mogła sprawować opieki nad noworodkiem, ojciec może automatycznie pójść na urlop tacierzyński. Wówczas do wniosku o urlop musi dołączyć również wystawione przez szpital zaświadczenie o terminie przyjęcia kobiety do szpitala.

Zobacz też: Urlop ojcowski 2020: wniosek, wymiar, komu przysługuje, kto płaci. Urlop ojcowski to nie urlop tacierzyński

Więcej o: