Pozbawienie praw rodzicielskich: kiedy, przesłanki, wniosek

Co do zasady oboje rodzice sprawują władzę rodzicielską nad dziećmi. Istnieją jednak sytuacje, w których sąd może zadecydować o odebraniu praw rodzicielskich obojgu albo jednemu z rodziców. Kiedy ma miejsce pozbawienie praw rodzicielskich?

Pozbawienie praw rodzicielskich: przesłanki

Przepisy wskazują, że władza rodzicielska może zostać odebrana jeżeli:

  • istnieje trwała przeszkoda w jej wykonywaniu,
  • rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej,
  • rodzice dopuszczają się rażących zaniedbań obowiązków względem dziecka,
  • długotrwale utrzymują się przyczyny umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Najczęściej o pozbawienie władzy rodzicielskiej występuje się z uwagi na rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka. Chodzi tutaj w szczególności o uchylanie się od płacenia alimentów czy też porzucenie dziecka. Jak wiadomo niepłacenie alimentów to bardzo poważny problem. Czasem wydawać się wręcz może, że jest u nas na to społeczne przyzwolenie.

Alimenty w Polsce to fikcja? "Jest społeczne przyzwolenie na niepłacenie"

Inną przyczyną występowania z wnioskiem o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest trwała przeszkoda w jej sprawowaniu. Chodzi o taką okoliczność, która nie przeminie w ciągu kilku najbliższych lat. Przykładowo jeden z rodziców został pozbawiony wolności na długi okres czasu lub zaginął.

Nadużywanie władzy rodzicielskiej a odebranie władzy rodzicielskiej

Z kolei z nadużywaniem władzy rodzicielskiej będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy wykonywanie władzy rodzicielskiej odbywa się ze szkodą dla dziecka np. stosowane są formy przemocy fizycznej i psychicznej czy też rodzice nadużywają alkoholu. 

Pozbawienie praw rodzicielskich: wniosek

Postępowanie w sprawie pozbawienie praw rodzicielskich może zostać wszczęte z urzędu lub na wniosek. Wniosek w tej sprawie poza rodzicami może złożyć każdy kto ma w tym interes prawny m.in. szkoła, do której uczęszcza dziecko czy też prokurator. Postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej może zostać wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Taka sprawa rozpatrywana jest przez sąd z udziałem ławników.

Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty

Wydawać by się mogło, że skoro rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej to nie ciążą już na nim żadne obowiązki związane z posiadaniem dziecka. Tak jednak nie jest. Pomimo pozbawienia władzy rodzicielskiej na rodzicach nadal ciąży obowiązek zapłaty alimentów. Zachowują oni także prawo do osobistych spotkań z dzieckiem.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Na koniec warto dodać, że pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej nie oznacza, że nie może ona zostać mu przywrócona w przyszłości. Jeżeli ustanie okoliczność będąca przyczyną wydania takiej decyzji ustanie sąd może władzę rodzicielską przywrócić.

Małgorzata Skonieczna, aplikant radcowski z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek, www.cezarymlotek.pl  

Przeczytaj także:

Rozwód z orzeczeniem o winie: ustalenie winy, konsekwencje, dowody

Alimenty na dziecko 2017: obowiązek alimentacyjny

Kiedy pozew o podwyższenie alimentów

Więcej o: