Pozew o alimenty 2017: jak złożyć wniosek o alimenty

Odwiecznym problemem wielu rodziców jest sytuacja, w której rodzic dziecka po prostu zaprzestaje uczestniczenia w jego utrzymywaniu. Może to doprowadzić do trudnej sytuacji materialnej rodzica, którzy został sam z dzieckiem. Szczęśliwie - prawo umożliwia wystąpienie do sądu o alimenty na dziecko od niepłacącego dobrowolnie rodzica. Jakie wymogi należy spełnić, aby skutecznie złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty 2017: określenie właściwego sądu

Pierwszym krokiem, który podejmie rodzic sprawujący faktyczną opiekę nad dzieckiem, powinno być ustalenie, do jakiego sądu należy złożyć pozew. Przede wszystkim – będzie to sąd rejonowy. Oczywiście, nie każdy. Jeśli wnosisz pozew w imieniu swojego dziecka, masz do swobodnego wyboru dwie możliwości:

  • złożyć pozew do sądu, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania,
  • złożyć pozew do sądu wg miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (dziecka).

Często zdarza się, że rodzic, którego chcesz pozwać o alimenty, mieszka w tej samej okolicy, nie ma więc problemu z wyborem sądu. Czasem zdarza się jednak, że mieszka np. na drugim krańcu Polski albo nawet za granicą. Wtedy warto skorzystać z drugiej możliwości i złożyć pozew do sądu, do którego mamy po prostu bliżej.

Pozew o alimenty 2017: wskazanie stron

Kolejnym krokiem jest prawidłowe wskazanie stron. Wbrew pozorom - sytuacja nie jest oczywista. Łatwo jest określić pozwanego - będzie nim rodzic który nie łoży na utrzymanie dziecka. Trudniej jest z powodem, ponieważ jest nim dziecko. Jeśli nie skończyło 18 lat, w jego imieniu rodzic-opiekun staje się jego ustawowym przedstawicielem, który podpisuje pozew. Jeśli skończyło 18 lat, powinno podpisać pozew samodzielnie.

Oprócz oznaczenia stron należy pamiętać o ich adresach zamieszkania oraz o numerze PESEL dziecka. Podanie nr PESEL pozwanego nie jest obowiązkowe, choć można to zrobić.

Alimenty w Polsce to fikcja? "Jest społeczne przyzwolenie na niepłacenie"

Wnioski pozwu - pamiętaj o nich przy składaniu pozwu o alimenty

Aby pozew odniósł skutek, musisz z góry określić miesięczną kwotę, którą zasądzi sąd, a także termin płatności, np. do 10 dnia każdego miesiąca. Warto także sformułować wniosek o ustawowe odsetki w razie opóźnienia w płatnościach. Są one „batem” na rodzica, który zwleka z płaceniem.

Oczywiście, sąd nie przyzna alimentów od razu, sprawa może potrwać dłużej. Z tego względu sugeruję złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa. Wtedy sąd, nie czekając na wynik sprawy, może wydać postanowienie przyznające alimenty (lub ich część), które można egzekwować za pośrednictwem komornika.

Na koniec warto jeszcze wnieść o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu. Jeśli bowiem ponosisz jakieś koszty związane z dochodzeniem alimentów, sąd przyzna ich zwrot od drugiego rodzica, ale tylko na wyraźny wniosek.

Wartość przedmiotu sporu (WPS)

Przepisy prawa wymagają, aby pozew o alimenty zawierał także tzw. „wartość przedmiotu sporu”. Co to jest? Jest to po prostu kwota, którą ma zostać zasądzona dla dziecka. Konstruuje się ją, podając wartość żądanych alimentów przemnożoną przez 12 miesięcy, np. 500 zł x 12 = 6.000 zł. Niepodanie owego „WPS” może skutkować wezwaniem do uzupełnienia braków, więc lepiej, aby w pozwie znalazła się taka informacja.

Pozew o alimenty: uzasadnienie pozwu

Uzasadnienie to ostatnia i zarazem najdłuższa część pozwu. Może wydawać się najtrudniejsza, ale to w niej będą zawarte wszystkie najważniejsze dla sądu informacje.  W uzasadnieniu powinny się znaleźć informacje o stanie majątkowym i zarobkowym pozwanego rodzica, czy łoży na utrzymanie dziecka i w jakiej kwocie. Należy też wskazać stan majątkowy i zarobkowy rodzica, który wnosi pozew, zestawienie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka, a także informacja, czy ów rodzic jest w stanie ponosić te koszty samodzielnie. Jeśli rodzic wnoszący pozew nie pracuje, a zajmuje się małoletnim (lub niepełnosprawnym) dzieckiem, powinien o tym wspomnieć. Jest to podstawa, aby koszt utrzymania dziecka rozdzielić nie po połowie, a z korzyścią dla rodzica opiekującego się dzieckiem.

Oczywiście, same przedstawienie sytuacji majątkowej to nie wszystko. Na każdą okoliczność należy zapewnić dowody. Mogą być nimi zeznania świadków, zaświadczenia o zarobkach, wyciągi z rachunków, faktury i paragony.

Ostatnim, finalnym elementem pozwu jest jego podpisanie. Pełnoletnie dziecko podpisuje go samodzielnie. Za pozew w imieniu niepełnoletniego dziecka podpisuje się rodzic.

Pozew o alimenty 2017: wzór pozwu>>

To także może cię zainteresować:

Wysokość alimentów 2017: kiedy pozew o podwyższenie alimentów

Alimenty na dziecko 2017: obowiązek alimentacyjny

500 zł na dziecko a alimenty

Więcej o: