Alimenty na dziecko 2017: obowiązek alimentacyjny

Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny polega na dostarczeniu środków utrzymania (i środków wychowania), które mają zaspokajać normalne, bieżące potrzeby. Gdy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie (a jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania), rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych. Alimenty na dziecko 2017: jak wyglądają?

Alimenty 2017: podstawowe informacje

Do utrzymywania dziecka zobowiązani są oboje rodzice. Czasami dochodzi jednak do sytuacji, w której jedno z nich nie chce dobrowolnie przekazywać środków na realizację usprawiedliwionych potrzeb dziecka. W takim wypadku można wystąpić do sądu z pozwem o zasądzenie alimentów.

Podstawą do skierowania powództwa o zasądzenie alimentów jest art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.). Osobą składającą tego typu pismo jest dziecko uprawnione do alimentów. Oczywiście nie może ono zrobić tego samodzielnie, zanim nie uzyska pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli nie skończy 18 lat. Do tego czasu w jego imieniu pozew może złożyć jego aktualny opiekun prawny, czyli przede wszystkim matka, ojciec albo jedno z dziadków. Warto przy tym podkreślić, że przy ustaleniu uprawnienia do złożenia w imieniu dziecka powództwa nie chodzi o sam fakt jego zamieszkiwania z daną osobą. Osoba ta musi dodatkowo posiadać prawo do opieki nad nim.

Obowiązek alimentacyjny: wyjątek i granica wieku

Zgodnie z k.r.o. rodzice są zobowiązani zapewnić dziecku środki na jego utrzymanie do czasu, aż nie będzie ono w stanie zrobić tego samodzielnie. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Każda sprawa o zasądzenie alimentów jest przez sąd analizowana, ale generalnie przyjmuje się, że dziecko nie jest w stanie utrzymywać się samodzielnie, dopóki uczy się lub studiuje. Nie ma więc z góry określonej granicy wieku, po której przekroczeniu dziecku nie należą się już alimenty.

Alimenty 2017: od kogo domagać się zapłaty alimentów

Pojawia się natomiast pytanie – od kogo można się domagać zapłaty alimentów? Przede wszystkim zobowiązani są do tego rodzice dziecka. Z pozwem o zasądzenie alimentów można więc wystąpić przeciwko temu rodzicowi, który nie przekazuje środków na jego utrzymanie, niezależnie od tego, czy mieszka z dzieckiem, czy też nie. Nie ma tutaj znaczenia fakt, czy rodzice dziecka kiedykolwiek byli małżeństwem. Kluczowa jest natomiast kwestia, czy osoba, którą chce się pozwać, została wskazana jako rodzic w akcie urodzenia dziecka. Z tego względu razem z pozwem o alimenty występuje się niekiedy również o ustalenie ojcostwa.

Alimenty uzupełniające: kiedy i od kogo

Przepisy k.r.o. w niektórych sytuacjach dopuszczają również możliwość uzyskania alimentów od dziadków, tzw. alimentów uzupełniających. Jest to możliwe, jeżeli:

  • rodzice dziecka nie żyją,
  • rodzice dziecka nie są w stanie wypełnić obowiązków wobec niego,
  • otrzymanie od rodziców dziecka na czas potrzebnych mu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Dodatkowo dziecko musi znajdować się w niedostatku. Jeżeli więc zostały spełnione oba te warunki, można wystąpić do sądu o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego także od dziadków dziecka.

Alimenty 2017: podsumowanie

Reasumując, z pozwem o zasądzenie alimentów może wystąpić dziecko, które nie jest w stanie samo się utrzymać. Może zrobić to samodzielnie lub za pośrednictwem swojego opiekuna prawnego. Tego typu świadczenie może mu przysługiwać nie tylko od rodziców, lecz także w niektórych sytuacjach również od dziadków. Z wniesieniem pozwu o alimenty nie należy zwlekać. W większości wypadków nie można domagać się ich zaległej kwoty sprzed dnia wniesienia pozwu.

Obejrzyj wideo: Alimenty w Polsce to fikcja? "Jest społeczne przyzwolenie na niepłacenie"

Alimenty w Polsce to fikcja? "Jest społeczne przyzwolenie na niepłacenie"

To także może cię zainteresować:

Wysokość alimentów 2017: kiedy pozew o podwyższenie alimentów

Pozew o alimenty 2017: jak złożyć wniosek o alimenty

500 zł na dziecko a alimenty 

Więcej o: