Zasiłek rodzinny na dziecko 2018 - jak go dostać? Kto się może o niego starać?

Zasiłek rodzinny na dziecko to świadczenie, które jest wypłacane co miesiąc - obecnie może to być od 95 do 135 złotych. Żeby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek o zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny na dziecko 2018 - sprawdźcie, jakie są zasady przyznawania zasiłku.
Zobacz wideo

Zasiłek rodzinny na dziecko - wniosek o zasiłek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta, w którym mieszkamy. Czasem realizacją świadczenia zajmuje się np. ośrodek pomocy społecznej. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

  • wysokość zasiłku rodzinnego jest dokładnie określona
  • przy przyznawaniu zasiłku rodzinnego na dziecko brane jest pod uwagę kryterium dochodowe
  • prawo do zasiłku nie wygasa w momencie osiągnięcia pełnoletności

Zasiłek rodzinny na dziecko 2018: wysokość zasiłku

Od 1 listopada 2016 roku wysokość zasiłku rodzinnego, który jest zwolniony z opodatkowania, wynosi miesięcznie:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny: kryterium dochodowe

Jak większość zasiłków, ten również jest uzależniony od dochodów. W tym wypadku przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka rodziny albo dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć 674 zł. Limit jest wyższy - wynosi 764 złote - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka), jeżeli dziecko ma mniej niż 18 lat, gdy uczy się w szkole, a nie skończyło 21 lat, lub w przypadku, gdy ma mniej niż 24 lata i jednocześnie kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

O takie dodatkowe pieniądze w budżecie może także starać się sam zainteresowany - zasiłek rodzinny może dostać bowiem także osoba pełnoletnia, która się uczy, a nie jest na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. Świadczenie będzie mogła dostawać do momentu ukończenia 24 lat, o ile nie przerwie nauki.

Komu zasiłek rodzinny nie przysługuje?

Są jednak wyjątki od tych zasad. Jeżeli dziecko lub pełnoletnia osoba ucząca się bierze ślub, prawo do zasiłku przepada. Podobnie, jeśli zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo (w przypadku dziecka) w pieczy zastępczej. Zasiłek rodzinny nie przysługuje również tym osobom, które są uprawnione do pobierania takiego świadczenia na własne dziecko. Jeśli członkowi rodziny przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko za granicą, także nie można domagać się pieniędzy - tu jednak w grę wchodzą jeszcze ustalenia między konkretnymi państwami.

Inna sytuacja, w której nie można liczyć na tego typu wsparcie to przypadek osoby samotnie wychowującej dziecko, gdy nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica. Tu jednak można liczyć znowu na pewne wyjątki. Jeżeli rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, wtedy można złożyć wniosek o zasiłek rodzinny.

Zasiłek rodzinny 2016 i zmiany od 2017 roku

A co, jeśli zabraknie dosłownie kilku złotych, żeby rodzina mogła dostać pieniądze? Od 2016 roku zostały wprowadzone zmiany: zasiłek rodzinny można otrzymać także i w takiej sytuacji - obowiązuje tu tzw. zasada złotówka za złotówkę. Jeśli limit zostanie przekroczony np. o 4 złote, bo dochód na członka rodziny to 678 zł, dostanie zasiłek rodzinny, pomniejszony jedynie o taką kwotę.

Jeszcze w 2015 roku podniesione zostało kryterium dochodowe, które planowo ma jeszcze wzrosnąć. Od 1 listopada 2017 roku zasiłek rodzinny na dziecko miał być przyznawany według kryterium ogólnego zwiększonego z 674 do 754 złotych, a dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem kwota będzie wynosiła nie 764 a 844 zł - zmiany tej jednak nie wprowadzono i wciąż obowiązują to samo kryterium dochodowe.

Zasiłek rodzinny a 500 złotych na dziecko

Od 1 kwietnia 2016 ruszyła wypłata świadczenia "500 złotych na dziecko", który zakłada, że rodzice będą otrzymywać dodatkowe pieniądze na każde drugie i kolejne dziecko. W przypadku, gdy mają niskie dochody (800 zł i 1200 zł na osobę w przypadku niepełnosprawnego dziecka), świadczenie ma przysługiwać także rodzinom z jedynakami. Czy takie finansowe wsparcie oznacza, że trzeba zapomnieć o zasiłku rodzinnym?

Nie, ponieważ kwota z tzw. programu 500 + nie będzie wliczana do dochodu przy składaniu wniosków się o inne świadczenia: rodzinne, alimentacyjne czy zasiłki z pomocy społecznej.

Przy pisaniu korzystałam z informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej o: