Zgoda na wyjazd dziecka za granicę - potrzebne dokumenty

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę jest niezbędna, aby dziecko mogło wyjechać z kraju bez rodziców lub jedynie z jednym z nich. Czy na wyjazd dziecka potrzebna jest zgoda obojga rodziców? Sprawdź jakich dokumentów potrzebujesz, aby umożliwić dziecku wyjazd za granicę. Przeczytaj podstawowe informacje i poznaj wzór zgody na wyjazd.

Jeśli dziecko opuszcza Polskę pod opieką jednego z rodziców lub z innym opiekunem, to oprócz paszportu czy dowodu osobistego, niezbędna jest zgoda rodziców lub jednego z rodziców na zagraniczny wyjazd dziecka. Zgodę powinniśmy przygotować w dwóch egzemplarzach. Zaleca się, aby zgoda ta była przygotowana w języku polskim oraz w języku kraju, do którego wyjeżdża dziecko

Zobacz wideo Na świecie są tylko cztery kolory paszportów. Dlaczego?

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę - wzór

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym art. 97 ważne decyzje dotyczące dziecka muszą podejmować oboje rodziców. Jedną z takich decyzji jest wyjazd dziecka za granicę. Oznacza to, że nawet kiedy dziecko opuszcza kraj z jednym z rodziców wymagana jest zgoda matki lub ojca, którzy pozostają w Polsce. Jeśli rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia przy podjęciu takiej decyzji, sprawę rozstrzyga sąd. 

Art. 97. [Wykonywanie władzy rodzicielskiej]

§ 1.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2.

Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Co musi się znaleźć w zgodzie dziecka na wyjazd za granicę?

Jak informuje rządowa strona powroty.gov.pl, do wyjazdu dziecka za granicę bez opieki obojga rodziców niezbędne jest napisanie zgody, w której powinny znaleźć się:

  • tytuł takiego oświadczenia: Zgoda na wyjazd małoletniego dziecka za granicę pod opieką drugiego z rodziców / pod opieką osoby trzeciej,
  • wskazanie rodzica lub rodziców dziecka (imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu),
  • treść oświadczenia,
  • podpis rodzica / rodziców dziecka złożony w obecności notariusza,
  • potwierdzenie przez notariusza autentyczności podpisu / podpisów (klauzula notarialna),
  • miejsce oraz data jego sporządzenia,
  • załącznik: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Dodatkowo przed wyjazdem warto skontaktować się z przewoźnikiem, aby przekazał nam informacje, czy potrzebne są jeszcze jakieś inne dokumenty, aby dziecko mogło opuścić kraj.

Wzór zgody wyjazdu dziecka za granicę

Przygotowując wymagane formalności związane z przekroczeniem granicy przez dziecko bez obojga rodziców, musimy pamiętać o niezwykle ważnym dokumencie, jakim jest zgoda na wyjazd dziecka za granicę. Wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę prezentujemy poniżej.

******

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę

Ja, niżej podpisany/a:

…………………………………………………...............................................................................

(imię i nazwisko oraz numer i seria dowodu osobistego/ paszportu rodzica/ opiekuna prawnego).

wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka / dzieci:

……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego/ paszportu, PESEL dziecka/dzieci)

na wyjazd za granicę Polski do ……………………………… (kraj)

w dniach…………………………

pod opieką:

……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, numer i seria dowodu tożsamości/ paszportu, PESEL opiekuna).

Wyrażam również zgodę, aby wskazany przeze mnie opiekun podejmował wszystkie

decyzje dotyczące mojego dziecka, w tym także decyzje dotyczące spraw zdrowotnych i

ewentualnego leczenia / hospitalizacji mojego dziecka.

………………….                                              …….………………
(data i miejsce)                                    (czytelny podpis rodzica / opiekuna)

******

Zobacz też: Urlop ojcowski 2021 - na co można liczyć? Wolne tylko pod pewnymi warunkami

Więcej o: