Rekrutacja do przedszkoli 2020. Dziecko nie dostało się? Jak napisać odwołanie?

Rekrutacja do przedszkoli 2020. Pomimo zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach i zamknięciu wielu placówek takich jak żłobki, przedszkola czy szkoły, jeszcze przed ich pełnym ponownym uruchomieniem, trwa rekrutacja do przedszkoli. Jak odwołać się od negatywnej decyzji? Jak napisać odwołanie? Podpowiadamy.

Rekrutacja do przedszkoli 2020. Jak wygląda procedura odwoławcza przy rekrutacji do przedszkola?

Rekrutacja do przedszkoli państwowych w większości gmin rusza na przełomie marca i kwietnia. W każdej z nich ma nieco inny przebieg, dlatego warto zawsze sprawdzać szczegóły, które dostępne są na stronach internetowych samorządów. Tam znajdziemy harmonogram, link do systemu elektronicznego jeśli to za jego pośrednictwem prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, wzór wniosku, niezbędne dokumenty itd.

Ustawa o prawie oświatowym określa jakie kryteria należy wziąć pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych. Należą do nich: 

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku, kiedy dzieci uzyskają tą samą liczbę punktów, wówczas pod uwagę brane są dodatkowe kryteria, które ustala dany samorząd. Do najczęściej spotykanych należą:

 • pozostawanie rodziców w zatrudnieniu 
 • uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola
 • zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie
 • płacenie podatków w gminie, która jest organem prowadzącym przedszkole.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego do wiadomości zostaje podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice w podanym terminie potwierdzają chęć przyjęcia składając wymagane dokumenty w placówce. W dalszej kolejności opublikowane zostają listy przyjętych i nieprzyjętych. Jak wygląda procedura odwoławcza przy rekrutacji do przedszkola? W terminie 7 dniu od publikacji list rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy w formie pisemnej. W ciągu tygodnia powinno ono trafić do rodziców, którzy na jego podstawie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji do dyrektora placówki, który zazwyczaj w terminie 7 dniu rozpatruje złożony dokument. 

Odwołanie do przedszkola: argumenty, jakich warto użyć

Odwołanie do przedszkola jest ostatnią szansą na uzyskanie miejsca w publicznej placówce. Aby mogło być ono wzięte pod uwagę należy przede wszystkim dotrzymać ustalonych terminów. W każdej gminie mogą się one lekko różnić, dlatego warto upewnić się co do harmonogramu w wiarygodnym źródle jak np. strona internetowa organu samorządowego. Jakich argumentów warto użyć pisząc odwołanie? Oczywiście bierzemy pod uwagę tylko te, które są prawdziwe w naszej sytuacji. Przykładowe argumenty to:

 • dziecko nie ma możliwości pozostania w domu ze względu na brak opieki w godzinach pracy rodziców
 • sytuacja finansowa rodziny nie pozwala na umieszczenie dziecka w placówce prywatnej lub zatrudnienie opiekunki
 • zmieniły się warunki w naszej rodzinie już po złożeniu wniosku, np. rodzic podjął zatrudnienie, w rodzinie pojawi się kolejne dziecko lub wystąpił fakt rozpoczęcia samodzielnego wychowania dziecka.

Odwołanie do przedszkola 2020. Wzór uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola 2020

Odwołanie do przedszkola 2020 to oficjalny dokument, dlatego ważne, aby zachowywał odpowiednią formę. Poniżej znajdziecie wzór odwołania odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna                                                Miejscowość, dnia ..............

Adres

                                                                                       ODWOŁANIE

W związku z otrzymaną w dniu .......... decyzją o nieprzyjęciu mojego dziecka ........................(imię i nazwisko dziecka, PESEL) do .....................(nazwa przedszkola) z powodu nieuzyskania wystarczającej liczby punktów, odwołuję się od powyższej decyzji. Uprzejmie proszę o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku. Proszę o uwzględnienie...... (uzasadnienie)

Uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola powinno zawierać przynajmniej 2-3 argumenty przemawiające za tym, że maluch powinien trafić właśnie do tej konkretnej placówki. 

Więcej o: