Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021: harmonogram, kryteria, zasady. Zapisy do przedszkola już niedługo

Rekrutacja do przedszkoli to coś, co interesuje rodziców trzylatków, ale nie tylko. W końcu do przedszkola można zapisać także starsze dziecko. Jak wygląda harmonogram tegorocznej rekrutacji?

Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021 rozpocznie się już niedługo. Warto sprawdzać informacje na bieżąco, na stronach jednostek odpowiedzialnych za edukację, odpowiednich dla miejsca zamieszkania, ponieważ zasady rekrutacji mogą się różnić. Jak czytamy w ustawie Prawo oświatowe, "wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat".

Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021: harmonogram

 1. Rekrutacja rozpoczyna się od wypełnienia przez rodziców dzieci, które już chodzą do danej placówki deklaracji kontynuacji nauki przedszkolnej. Potwierdzają oni, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w kolejnym roku, tj. 2020/2021,
 2. Następnie rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne - rejestracja w systemie elektronicznym oraz dostarczenie do przedszkola (w zależności od zasad rekrutacji: jedynie do tego pierwszego wyboru lub wszystkich wybranych) wydrukowanego i podpisanego wniosku oraz innych wymaganych dokumentów,
 3. Gdy poznamy wyniki rekrutacji, będziemy musieli potwierdzić wolę zapisu w przedszkolu, do którego dostało się nasze dziecko,
 4. Ostatni etap to postępowanie uzupełniające - rekrutacja do przedszkoli, w których zostały wolne miejsca.

Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021: kryteria

Ustawa Prawo oświatowe informuje, że do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego) przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Jeśli ten warunek spełnia więcej kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria opisane w art. 131 punkt 2. To:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zaznaczono także, że kryteria mają jednakową wartość. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę są kryteria określone przez organ prowadzący - dzieje się tak, gdy uzyskano równorzędne wyniki lub gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami. Tych kryteriów nie może być więcej niż sześć, a każde z nich ma przyznaną określoną liczbę punktów, każde kryterium może mieć różną wartość. W ustawie pojawia się także zapis, że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryteria samorządowe, które są brane na drugim etapie rekrutacji to m.in. dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny, bliska odległość placówki od miejsca zamieszkania, dochód na osobę w rodzinie dziecka, miejsce rozliczania podatków, alergie pokarmowe i konieczność stosowania diety, uczęszczanie do miejskiego żłobka, rodzice pracują/studiują w trybie stacjonarnym. Jeśli jedno z naszych dzieci chodzi już do przedszkola, w tej właśnie placówce jego rodzeństwo ma większe szanse na przyjęcie (zyskuje dodatkowy punkt).

Rekrutacja do przedszkoli to po pierwsze wypełnienie wniosku, a następnie złożenie go wraz z innymi dokumentami. Dokumenty mają potwierdzać spełnienie kryteriów ustawowych i samorządowych. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola? Nie dla wszystkich adaptacja jest czymś łatwym. Musimy pamiętać, aby wspierać malucha, a nie go zawstydzać. Jakich błędów musimy unikać?

Zobacz wideo

Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021: Warszawa

W Warszawie rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się 3 marca. Wcześniej, miedzy 25 lutego a 2 marca należy złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola zostanie uruchomiona 3 marca o godz. 13, potrwa ona do 19 marca, do godz. 20. W tym czasie (3 marca godz. 13-19 marca godz. 16) w przedszkolu pierwszego wyboru składamy podpisany wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Wyniki rekrutacji poznamy 23 kwietnia o godz. 13, kiedy zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kolejny krok to potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane. 4 maja zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych. 18 czerwca w systemie rekrutacyjnym zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli w Warszawie (harmonogram, zasady, kryteria) znajdują się na stronie serwisu Biura Edukacji m.st. Warszawy w zakładce Przedszkolaki.

Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021: Poznań

W Poznaniu rekrutacja rozpocznie się 10 marca. Między 3 a 9 marca rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli, będą musieli złożyć deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku. Między 10 a 24 marca rodzice będą musieli złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola, razem z dokumentami, które potwierdzają spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 9 kwietnia o godz. 12 ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Między 9 a 16 kwietnia rodzice będą składać pisemne oświadczenia będące potwierdzeniem woli przyjęcia. 20 kwietnia o godz. 12 ogłoszone zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Następnie (22 czerwca) rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie dot. tegorocznego naboru.

Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021: Toruń

Rekrutacja w Toruniu rozpoczyna się 24 lutego, potrwa ona do 13 marca, do godz. 15. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Miasta Torunia. 3 kwietnia zostaną opublikowane listy zakwalifikowanych, do 14 kwietnia należy złożyć potwierdzenie woli. 15 kwietnia zostaną opublikowane listy przyjętych, a rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 8 czerwca.

Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021: Kraków

W Krakowie rekrutacja potrwa od 2 do 31 marca, a 24 kwietnia zostaną ogłoszone listy przyjętych i nieprzyjętych, a między 27 kwietnia a 8 maja rodzice będą składać pisemne oświadczenia, będące potwierdzeniem woli przyjęcia. 11 maja zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych. Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Edukacyjnym.

Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021: Wrocław

Informacje dot. rekrutacji we Wrocławiu znajdziemy na stronie miasta. Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się tam 20 marca. 23 kwietnia ogłoszone zostaną listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Między 24 a 27 kwietnia należy złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko, ewentualną rezygnację z miejsca. 4 maja ogłoszone zostaną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 15 czerwca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Więcej o:
Copyright © Agora SA