Regulamin konkursu "Kreatywne pomysły na zabawy z dziećmi". Opisz swój pomysł na kreatywną zabawę z najmłodszymi i zyskaj szansę na jedną z nagród

"Opisz swój pomysł na kreatywną zabawę z najmłodszymi i zyskaj szansę na jedną z nagród" - to zadanie konkursowe skierowane dla wszystkich, którzy wiedzą, jak w niebanalny sposób spędzić czas z dziećmi. A oto regulamin konkursu:

Regulamin konkursu "Kreatywne pomysły na zabawy z dziećmi". Opisz swój pomysł na kreatywną zabawę z najmłodszymi i zyskaj szansę na jedną z nagród.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Kreatywne pomysły na zabawy z dziećmi” zwanego dalej „Konkursem” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest NETTO sp. z o.o. z siedzibą w Kobylance, ul. Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020322, NIP 8521021463, kapitał zakładowy 500 000 000,00 zł, zwana dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na fan page'u serwisu Podróże.gazeta.pl, utrzymywanym w serwisie Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.facebook.com/podroze.gazeta/ zwanym dalej „Fan Page’em” w dniach od 26 kwietnia 2021 do 01 maja 2021 roku.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie serwisu eDziecko.Gazeta.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem”.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające pozostałe warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Udział w Konkursie mogą wziąć użytkownicy serwisu Facebook.com. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani organizowany przez serwis Facebook.com. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 26 kwietnia 2021 roku od godziny 12:00 do dnia 01 maja 2021 do godziny 23:59, na Fan Page'u pod postem konkursowym zamieścić w komentarzu opis kreatywnej zabawy z dziećmi.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez zamieszczenie komentarza za pomocą funkcji „Dodaj komentarz”, w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania pracy konkursowej.

3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną prace konkursową.

4. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu. Prace konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. W pracach konkursowych nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej nazwę albo nazwy jej produktów lub ich charakterystykę.

Jak spędzić kreatywnie czas z dziećmi? Weź udział w konkursieJak spędzić kreatywnie czas z dziećmi? Weź udział w konkursie grafika Netto

6. Prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronach Fan Page’a, mogą również zostać zamieszczone na Serwisu, a także stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora oraz na profilu Serwisu utrzymywanym w serwisie Instagram.com. Zwycięskie prace konkursowe mogą zostać opublikowane także na stronie serwisu internetowego Fundatora i na profilu Fundatora utrzymywanym w serwisie Facebook.com i Instagram.com.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zgłoszeń konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże:

a) laureata pierwszego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 a);

b) laureata drugiego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 b);

c) laureata trzeciego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 c);

d) laureata czwartego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 d);

e) laureata piątego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 e);

f) 10 wyróżnionych osób, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 f).

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. Decyzja jury ma charakter uznaniowy, przy czym wyłaniając nagrodzone prace, jury będzie się kierować w szczególności ich pomysłowością, kreatywnością.

4. Organizator do dnia 07 maja 2021 roku zamieści na Fan Page'u (pod postem konkursowym) wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Facebook.com.

5. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie przekazać Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy i numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) 1 duża paczka masy kreatywności, maskotka, bidon, plecak oraz kula z niespodzianką – dla laureata pierwszego miejsca;

b) maskotka, bidon, plecak oraz kula z niespodzianką – dla laureata drugiego miejsca;

c) maskotka, bidon, plecak oraz kula z niespodzianką – dla laureata trzeciego miejsca;

d) kula z niespodzianką – dla laureata czwartego miejsca;

e) kula z niespodzianką – dla laureata piątego miejsca;

f) 50 saszetek z masą kreatywności – po pięć saszetek dla każdej z dziesięciu wyróżnionych osób.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, z tym jednak zastrzeżeniem, że Organizator nie oferuje możliwości wysłania nagrody poza terytorium Polski.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kreatywnazabawa@gazeta.pl z dopiskiem „Konkurs: Kreatywne pomysły na zabawy z dziećmi”.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator”).

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kreatywnazabawa@gazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług informatycznych, a dane laureatów na potrzeby wysyłki nagród oraz publikacji wyników Konkursu Fundatorowi oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie.

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

11. Powyższe postanowienia nie dotyczą przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu Facebook.com przez administratora serwisu Facebook.com.