Regulamin konkursu "Ślady łap i małych stóp"

Regulamin konkursu "Ślady łap i małych stóp". Prześlij zdjęcie pokazujące wasze życie pod jednym dachem z czworonogiem

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Ślady łap i małych stóp" zwanego dalej „Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem".

2. Fundatorem, a także przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 919 oraz 921 Ustawy Kodeks Cywilny, jest RB (Hygiene Home) Poland sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (kod pocztowy 05-100), ul. Okunin 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782193, NIP: 5311705018, kapitał zakładowy: 2.691.843.000 zł zwana dalej „Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu edziecko.pl, dostępnego pod adresem URL: https://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem" w dniach od 18 października 2021 do 17 listopada 2021 roku.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, oraz spełniające pozostałe warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora, oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora i Fundatora (przez członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 18 października 2021 roku od godziny 12:00 do dnia 17 listopada 2021 roku do godziny 23:59, wypełnić udostępniony na stronie konkursowej formularz, tj.:

a) przesłać zdjęcie pokazujące wasze życie pod jednym dachem z czworonogiem (format .jpg lub .png – maksymalnie 5MB);

b) podać dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail).

2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

3. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Uczestnik Konkursu zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

5. Praca konkursowa może zostać zamieszczona na stronach Serwisu i na profilach serwisu edziecko.pl utrzymywanych w serwisie Facebook i Instagram.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże:

a) 5 (pięć) najciekawszych prac konkursowych

i

b) 10 (dziesięć) wyróżnień,

a uczestnikom, którzy je zgłosili, zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. Wyłaniając nagrodzone prace, jury będzie się kierować w szczególności ich pomysłowością i kreatywnością.

4. Organizator do dnia 01 grudnia 2021 roku zamieści wyniki Konkursu na stronie Serwisu. Organizator zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, telefon kontaktowy.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) 5 zestawów produktów (tj. 5 zestawów składających się z 1x Płyn do dezynfekcji prania Lysol 1200ml, 2x Płyn Sensitive Lysol 720 ml, 3x Aerozol do dezynfekcji powierzchni) po jednym zestawie produktów dla każdego z pięciu laureatów, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. a) o wartości rynkowej 569,5 zł

oraz

b) 10 zestawów produktów (tj. 10 zestawów składających się z 1x Płyn do dezynfekcji prania 720ml, 1x Płyn Sensitive Lysol 720 ml, 1x Aerozol do dezynfekcji powierzchni) po jednym zestawie dla każdej z wyróżnionych osób, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. b) o wartości rynkowej 479,6 zł.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, z tym jednak zastrzeżeniem, że Organizator nie oferuje możliwości wysłania nagrody poza terytorium Polski.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. Wartość nagród w Konkursie wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres sladystop_konkurs@gazeta.pl z dopiskiem „Konkurs: Ślady łap i małych stóp".

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator").

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sladystop_konkurs@gazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy

o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie"); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, tj. dostawcom usług informatycznych, a dane laureatów na potrzeby wysyłki nagród: podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie.

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przekazywane Fundatorowi. Fundator jest odpowiedzialny za przekazanie nagród Administratorowi, w celu przekazania ich przez Administratora uczestnikom Konkursu. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu niezależnie od Fundatora.

10. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

Copyright © Agora SA